Vejen-Askov - Entreprenører

VEJEN - ASKOV

ENTREPRENØRER

Entr. ? . MORTENSEN, Vejen


Indehaver:

19??-1922  ??? Mortensen, Vejen 


Sporvidde 700 mm. Trækkraft ukendt.


Anvendelse 


?        Ukendt 


- - - -


5-8-1922, 8-8-1922 - JYLLANDSPOSTEN

Salg af spor og tipvogne. Ca. 250 lb. m spor med tilbehør af sveller, lasker og spiger samt 7 stkr. ¾ m³ tipvogne, 700 mm sporvidde, kan begrundet på forretningsophør, købes for højeste bud inden 4 dage; kan byttes med andre gangbare varer. Entreprenør Mortensen, Vejen.

Entr. SVENDSEN & KJÆR, Vejen


Indehaver:

1922-1934   Erik Svendsen og Karl M. Kjær


Sporvidde 600 mm. Trækkraft damplokomotiver.


Damplokomotiver

(1)   39       D t   Maffei   4549  1914

(2)  1288   D t   Jung      2555  1917

(3)  1617    D t   Hohenz 3746  1917

(4)  1797    D t   Hano     8304  1917

(5)  1823    D t   Maffei   4862  1917

(6)  2270   D t   Hartm   4114   1918

(7)   2117    D t   Schw     6759  1918


(1)  Købt 192. fra ??? . Leveret ny til Bayerische Feldbahn '39'.

(2)  Købt 192. fra ??? . Leveret ny til Heeresfeldbahn '1288'.

(3)  Købt 192. fra ??? . Leveret ny til Heeresfeldbahn '1617'.

(4)  Købt 192. fra ??? . Leveret ny til Heeresfeldbahn '1797'.

(5)  Købt 192. fra ??? . Leveret ny til Heeresfeldbahn '1823'.

(6)  Købt 192. fra ??? . Leveret ny til Heeresfeldbahn '2270'.

(7)  Købt 192. fra ??? . Leveret ny til Heeresfeldbahn '2117'.


Anvendelse

1923-1926  Mergeludkørsel, Vejen-Brørup Mergelselskab

192?-193?   Jernbaneanlæg, Fredericia-Snoghøj

1931             Havneanlæg, Nykøbing Falster


- - - -


23-5-1923 - KOLDING FOLKEBLAD
Notits: Ulykke ved mergeludkørselen. En arbejder fra Gjesten dræbt.
Tirsdag eftermiddag er arbejdsmand Chr. Lyngsøe fra Gjesten, der var beskæftiget ved mergeludkørselen fra Københoved, ved et uheld kommet så alvorlig til skade, at han kort efter døde.
Ulykken skete i nærheden af Gammelby ved Vejen, hvor jorderne i denne tid forsynes med mergel.
Det var fyraften, og en del arbejdere, deriblandt Lyngsøe, der var på vej til et sted, hvor deres cykler opbevaredes, entrede platformen på en tipvogn i et tomt tog. der kørte i retning af Københoved. Uheldigvis afsporedes vognen, arbejderne faldt og Lyngsøe så uheldig, at han kom i klemme og fik svære beskadigelser.
Chr. Lyngsøe bragtes ind til gdr. Østergaard, ‘Mølbjerggaard’, og der telefoneredes efter læge Teilmann fra Vejen. Inden lægen kom til stede var døden indtrådt.
Chr. Lyngsøe, der først nu i foråret havde fået beskæftigelse ved mergeludkørselen og var glad ved udsigten til beskæftigelse for længere tid, skildres af ingeniør Svendsen som en flink og påpasselig arbejder.
Han blev ca. 53 år gl. og efterlader sig hustru og mange børn, hvoraf flere ukonfirmerede.


4-12-1924 - KOLDING FOLKEBLAD
Notits: Vognen blev ødelagt ved at køre over tipvognsskinnerne.
Gdr. Jacobsen, Bastrup, kom den 29. april i år med sit hestekøretøj kørende ad vejen mellem Holte og Vamdrup. Dagen før var der blevet lagt et tipvognsspor tværs over vejen; men da der ikke var anbragt ordentligt vejmateriale mellem skinnerne, blev Jacobsens vogn tildels ødelagt ved at køre over sporene.
Han henvendte sig siden til Vejen-Brørup Mergelselskab, som havde udlagt skinnerne; men sagen blev ikke ordnet i mindelighed. Han anmeldte derfor sagen til politiet, og i går kom den for i kriminalretten.
Entreprenør Svendsen, der havde udlagt sporene, indgik efter en kort forhandling på at betale Jacobsen 85 kr. i erstatning, og hermed sluttede sagen.


14-8-1925 - JYLLANDSPOSTEN

2-3 km spor, ca. 12½ kg skinner,, ønskes til købs omgående. Ing. Svendsen, Vejen.


7-12-1926 - JYLLANDSPOSTEN

Et større 12½ kg skinner, som nye, til salg, samlet eller delt. Erik Svendsen, ingeniør, Vejen.


23-1-1927 - JYLLANDSPOSTEN

Tilbud ønskes på transport af materiel fra Lunderskov til Fredericia, ca. 50 tons 5 meter lange skinner, ca. 50 tons sveller, 80 tipvogne, ca. 50 tons. Tilbud sendes skriftligt omgående til ingenør Svendsen, Vejen.


17-4-1928 - FREDERICIA DAGBLAD
Notits: Uheld under jordarbejdet.
I går eftermiddags, da man ved jordarbejdet ved Hannerup var i færd med at løfte et par tipvognshjul op på en arbejdsvogn, ville ingeniør Svendsen give en håndsrækning med. Han fik derved venstre hånd klemt mellem tipvognshjulet og vognkassen. Der freremkom et stærkt blødende sår, og han måtte til læge for at få det syet sammen.


15-4-1929 - FREDERICIA DAGBLAD
Notits: Erstatning for ulykkestilfælde.
Arbejdsmand Johs Pedersen, Ingemannsvej, blev i fjor to gange ramt af ulykkestilfælde under sit arbejde hos entreprenørfirmaet Svendsen & Kjær i Erritsø. Den ene gang blev han revet omkuld af et tipvognstog. Den anden gang blev han under nedtagning af en bro ramt af nogle bjælker. Pedersen er nu bleven tilkendt 714 kr. i erstatning.


25-9-1930 - LOLLAND-FALSTERS STIFTS-TIDENDE
Notits: Var der ikke spor nok?
I retten foretoges i dag afhøring i en Landsretssag, som firmaet Albeck & Petersen, København, har anlagt mod ingeniør Svendsen, Højbrogade.
Firmaet har for nogen tid siden købt en del tipvognsspor af ingeniøren og betalt i henhold til slutseddelen. Nu mener man imidlertid ikke, at det i slutseddelen omhandlede antal spor er leveret, og kræver sig derfor tilkendt en erstatning på 3247 kr. 3 øre.
Ingeniør Svendsen var i dag mødt i retten, men sagen blev udsat uden at der blev afgivet forklaring.


28-1-1931 - JYLLANDSPOSTEN

En velanbefalet gravemester søges til moderne larvefodsgravemaskiner (grab), fabrikat Menck & Hambroch, råoliemotor. Henvendelse til Ingeniørerne Svendsen & Kjær, Højbroplads 3, Nykøbing F.


26-8-1931 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Den defekte gravemaskine. Kolding havneudvalg havde ved Østre Landsret krævet ingeniørerne Erik Svendsen og Karl M. Kjær af Nykøbing F. dømt til at betale 1715 kr. i erstatning for manglende dele til en gravemaskine, som de havde lejet af Kolding Havn til uddybning af havnen ved Nykøbing F. Ingeniørerne blev i går dømt til at betale det forlangte beløb og 400 kr. i omkostninger.


15-3-1933 - FREDERICIA DAGBLAD
Notits: Er der udstreget i lejekontrakten eller underskriften?
Sag om lejen af Svendsen & Kjærs entreprenørmateriel i Snoghøj.
Ingeniørerne Svendsen & Kjær, Nykøbing F., har ved Retten i Fredericia indstævnet ingeniør Ove Christensen, Fredericia, til at betale 6323 kr. i lejeafgift for 1 gravemaskine, 1–3 lokomotiver, de nødvendige tipvogne og spormateriel, som Ove Christensen ifl. lejekontrakt af 28. januar 1932 havde lejet af Svendsen & Kjær til brug under det af De danske Statsbaner i entreprise givne jordarbejde i Snoghøj.
Ved sagens foretagelse i formiddags mødte landsretssagfører Norvang ved fuldm. Ditlevsen for Svendsen & Kjær og hævdede, at Ove Christensen havde overtaget materiellet i den stand, hvori det forefandtes, samt gjorde rede for beløbets beregning, hvorefter 4000 kr. er lejesum for arbejdet efter de forelagte planer, medens resten udgør forsk. reparationsbeløb m. v.
Landsretssagf. Mehl gav møde for Ove Christensen og nedl. foreløbig påst. om frifindelse og forbeholdt sig senere at fremkomme med endelig påstand. Landsretssagf. Mehl hævdede, at det var en forudsætning for lejemålets indgåelse, at materiellet var i arbejdsdygtig stand. og oplyste, at Ove Christensen havde udarbejdet udkast til lejekontrakten, hvori det i overensstemmelse med Ing. Svendsens udkast anførtes, at Svendsen & Kjær skulle garantere for, at materiellet var forsvarligt. Ove Christensen underskrev udkastet i 2 ligelydende eksemplarer og sendte disse til Svendsen & Kjær, og da han intet hørte derfra, gik han ud fra, at lejekontrakten var akcepteret, Den 11. februar fik Ove Christensen imidlertid kontrakten tilbage, underskrevet af Svendsen & Kjær, men da var det punkt i kontrakten, der omhandlede garantien, udstreget, hvorfor Ove Christensen straks protesterede og fastholdt kontrakten efter dens oprindelige indhold. Landsretssagf. Mehl hævdede dernæst, at gravemaskinen viste sig ubrugelig, og at Ove Christensen derfor havde måttet leje en anden for 2320 kr. og forbeholdt sig iøvrigt at fremsætte yderligere modkrav,
Sagen blev derefter udsat.


15-6-1933 - FREDERICIA DAGBLAD
Notits: Lejeafgiften for entreprenørmateriellet ved Snoghøj.
Der skal nu afholdes syn og skøn og føres vidner i sagen.
I den tidligere omtalte sag, som ingeniørerne Svendsen & Kjær, Nykøbing F., ved Retten i Fredericia havde anlagt mod ingeniør Ove Christensen, Fredericia, til betaling af 6323 kr. i lejeafgift for 1 gravemaskine, lokomotiver, tipvogne og spormateriel, som Ove Christensen havde lejet til brug ved det af Statsbanerne i entreprise givne jordarbejde i Snoghøj, har der fundet langvarige partsafhøringer sted af sagens parter.
Bl. a. ingeniør Ove Christensen påstod sig pure frifundet og hævdede, at materialet skulle være i fuld arbejdsdygtig stand, hvilket ikke havde været tilfældet med gravemaskinen, hvorfor han havde måttet leje en anden.
I et retsmøde i går udmeldte Retten efter begæring tømrerm. og entreprenør Edvard Nielsen, Fredericia, og tømrerm. Henrik Jensen, Århus, til at afgive syn og skøn over gravemaskinens anvendelighed, hvorefter sagen udsattes til afhjemling af skønnet samt til vidneførsel.

Entr. JOHN THOMSEN, Askov


Indehaver:

19??-194?  John Thomsen, Askov


Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiv?


Anvendelse

19??-1948  Tørvegravning, ?


- - - -


24-1-1942 m.fl. - JYLLANDSPOSTEN

Annonce: Jeg har i 1941 produceret 140.000 tørv om dagen med 2 Vejen-pressere ‘Ideal’ .... . Tørvefabrikant J. Thomsen, Vejen.


30-1-1942 - JYLLANDSPOSTEN

En i en del år veldreven tørvefabrik med en årlig produktion på ca. 3000 tons er til salg. Henv. til tørvefabrikant J. Thomsen, Askov pr. Vejen, tlf. Askov 67.


4-11-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Traktor med generator ønskes til leje eller købs for tørvesæsonen 1944. Vægt ca. 3 tons, sporvidde 600 mm. Entreprenør John Thomsen, Askov pr. Vejen. Tlf. Askov nr. 67.


20-2-1946, 21-2-1946 - JYLLANDSPOSTEN

Mosebrug med gode forhold er meget billigt til afståelse med alt tilhørende materiel. Entreprenør J. Thomsen, Askov pr. Vejen. Telefon Askov 67.

Entr. ? . GRUE, Vejen


Indehaver:

19??-1948  ?.  Grue , Vejen


Sporvidde 600 mm.  Trækkraft motorlokomotiver.


Motorlokomotiver

(1)  ?  ? b  ?  ?  ?  Ford  ?

(2)  ?  ? b  ?  ?  ?  Ford  ?

(3)  ?  ? b  ?  ?  ?  Ford  ?

(4)  ?  ? b  ?  ?  ?  Ford  ?


(1)  4 tons. Ford motor (årgang 1931?).

       Til salg august 1948.

(2)  4 tons. Ford motor (årgang 1931?).

       Til salg august 1948.

(3)  4 tons. Ford motor (årgang 1931?).

        Til salg august 1948.

(4)  4 tons. Ford motor (årgang 1931?).

        Til salg august 1948.

 

Anvendelse

19??-1948  Tørvegravning, ? 


Muligvis ejer af Bække Mose Tørvefabrik ? 

Samme som E. Grue, Dyrehavevej 9, Kolding?


- - - -


27-8-1948, 30-8-1948, 2-9-1948 - JYLLANDSPOSTEN

Entreprenørmaterialer – større gård, lettere jorder. Ca. 50 tons 5 og 7 kg spor m. sveller, spiger og bolte. 4 stk. skinnetraktorer (600 mm), Ford 31, 23 stk. gravvogne, 9 stk. dyndvogne, 1 stk. tørveælteværk, komplet (daglig kapacitet 200,000 stk.), 5 stk. elektromotorer, 1 vognvægt (10 tons), Esbjerg fabr., 1 stk. formmaskine, div. remme, transmissioner og smedeværktøj m. m. sælges el. byttes m. en større gård m. gode beboelsesforhold, gerne uden avl og besætning, men m. redskaber og maskiner. En gård m. tilhørende moseareal har også interesse. Entreprenør Grue, Vejen tlf. 5 efter kl. 17.

Entr. CHR. WORM, Vejen 


Indehaver:

1894?-190?  Chr. Worm, Vejen 

Senere flyttet til Slagelse? 


Spor? Trækkraft ukendt?


Anvendelse

1898-19??  Mosekulturarbejde 


- - - -


8-5-1894, 11-5-1894, 15-5-1894 - KOLDING FOLKEBLAD
Arbejdere. Nogle dygtige jordarbejdere kan strax få arbejde for længere tid ved sandkjørsel på mosejord ved Gammelby pr. Vejen st. (Betaling 25 øre i timen) ved henvendelse på pladsen til formand Chr. Worm. 


12-9-1894, 15-9-1894 - KOLDING FOLKEBLAD
Dygtige jordarbejdere. Nogle dygtige jordarbejdere kan få arbejde for længere tid ved sandkjørslen i Gammelby mose pr. Vejen st. ved at henvende sig til formand Chr. Worm.


3-10-1894 - KOLDING FOLKEBLAD
Dygtige jordarbejdere kan få arbejde ved sandkjørslen i Gammelby mose pr. Vejen ved at henvende sig til formand Chr. Worm. Betaling 25 Ø. i timen.


17-5-1897, 18-5-1897 - KOLDING FOLKEBLAD
Nogle dygtige jordarbejdere kan strax få arbejde ved mosekulturarbejdet i Gjesten kær. Chr. Worm, Entreprenør.


Flere lignende arbejder samt vejanlæg. 

Siden er senest rettet


28-7-2019