Møn - Entreprenørarbejder

MØN

ENTREPRENØRER OG ANLÆGSARBEJDER 

Vejanlæg


Smedebakken ved Marienborg Gods

1925 - Entreprenør ukendt.


KULTURARV:

Billede af tipvognstog i 1925 kan findes på Kulturarv.

https://www.kulturarv.dk/mussam/Forside.action;jsessionid=D93B0BF03A49AEC1D933877F04614E5B Klintevej ved Hunosøgaard

1933 - Entreprenør ukendt.


19-5-1933 - AARHUS STIFTSTIDENDE

Notits: En ny automobilvej til Møns Klint.

En større arbejdsstyrke af stedlige arbejdere er nu i fuld gang med arbejdet på den nye Klintevej ved 'Hunosøgaard' på Møen. Der er på en længere strækning lagt skinner, hvorpå tipvognene kører med den afgravede jord. Når vejen er færdig, er alle de mange sving forsvundet, vejen kommer nu til at gå i rette linjer.

Broanlæg


MønbroenHavneanlæg


Koster færgehavn 

1891-92 - Entreprenører: Fr. Johannsen og P. Madsen 

Sporvidde 1435 mm. Damplokomotiv.  


12-7-1891 - JYLLANDSPOSTEN
Notits: Koster og Kallehave.
Arbejdet ved anlægsmolerne ved Koster og Kallehave er i følge 'Næstv. Av.' overtaget i entreprise af d'hrr. P. Madsen og Johannsen for en betaling af 117,000 kr. Der var i alt indgivet 4 tilbud.


31-7-1891 - LOLLAND-FALSTERS STIFTS-TIDENDE
Notits: Brohovederne Kallehave-Koster. På Kostersiden skride, ifølge 'Præstø Amtstidende', jordarbejderne rask frem. På Kallehavesiden er det exproprierede stykke af færgegårdshaven udlagt til landevej, og endvidere er der anlagt et spor fra klinten til molepladsen, beregnet på jordtransport, men denne er ikke begyndt endnu.


10-8-1891, 12-8-1891 - LOLLAND-FALSTERS STIFTS-TIDENDE
Kallehave-Koster Broanlæg. Dygtige jordarbejdere søges. 3 kr. dagløn.


6-9-1891 - DAGENS NYHEDER
Notits: Broanlægene ved Koster og Kallehave. 'Møns Folkeblad' skriver: Arbeidet er i den forløbne tid skredet forholdsvis rask frem, om end høsten, regnveiret og mangel på folk i den senere tid have foranlediget nogen stansning. Hvorvidt broerne have udsigt til at blive brugbare til den fastsatte tid, 1. januar 1892, skulle vi ikke udtale nogen mening om. Den kan se ud til, at ca. en fjerdedel af jordarbeidet er udført.
Dæmningerne fåe kolossale dimensioner som følge af, at de blive byggede med det hensyn at indgå som led i en eventuel fast jernbanebro og jo samtidig desuagtet skulle gøre tjeneste som færgebroer. Jorddæmningernes bredde foroven bliver ikke mindre end 55 fod og pælebroerne 29½ og 20 fod.
Ved enden af broerne bliver bygget en mole vest efter på ca. 120 fods længde for at danne en slags havn. Så vidt vi vide, er spørgsmålet, om der i den daglige færgefart skal anvendes træk- eller seilfærge, endnu ikke afgjort. Amtet skal jo, som bekjendt, overtage anlægene og driftenaf færgevæsenet efter fuldførelsen. Efter forlydende agtes der til brug for færgedriften anlagt telefonkabel mellem færgestederne, ligesom det også skal være afgjort, at der bliver etableret telefonforbindelse mellem Stege og Kallehave poststationer.
Længden af jorddæmningerne bliver fra land ca. 700 fod og pælebroerne der udenfor ca. 200 fod. Jorddæmningernes længde bliver omtrent lige stor ved begge sider. Fra Kallehavesiden bliver længden noget kortere på den vestre side af dæmningen; men som følge af, at kysten strækker sig stærkt nordlig, bliver dæmningens længde så meget større på den østlige side. Vanddybden bliver ved Kostersiden over 9 fod, og 12 fods-kurven berører ved Kallehavesiden det yderste af molen.

.... 


18-1-1892 - KJØGE AVIS
Notits: Ulykkestilfælde. I fredags eftermiddags hændte – heldigvis for første gang – en ulykke ved moleanlæggene ved Koster-Kallehave, idet en arbejder, der skulle sammenkoble 2 tipvogne i Koster grusgrav, fik sit hoved i klemme mellem dem. Han blev bragt til sengs, og man hentede fra Stege en læge, der konstaterede brud på hjernekassen, så der er livsfare. Efter at han var forbunden, blev han under ledsagelse af gendarmen på Koster kjørt til Stege Sygehus, hvor han indlagdes og endnu lørdag formiddag var i live. Det var en tysk slagtersvend Friedrich Stückemann, der i mangel af arbejde i sit fag havde været beskjæftiget ved molerne siden i sommer. Han var afholdt både af foresatte og kammerater, så ulykken har vakt almindelig deltagelse. Entreprenørerne Madsen og Johansen havde forsikret ham. 


17-10-1892 - SLAGELSEPOSTEN
Notits: Broanlægene ved Kallehave og Koster bleve ifølge 'Præstø Amtstidende' i fredags afleverede af entreprenør Johansen og tømrermester Melchior til Statsbanerne, for hvilke ingeniørerne Ernst og Andersen var mødte.Stege havn


???


Dæmninger og tørlægninger


Bogødæmningen 

1940-41 - Entreprenør: N. C. Monberg, København 

785 mm. Damplokomotiver. 


Se:   http://bentsbane.dk/anlaeg-af-bogodaemningen/

Andre arbejder


??? 

Entr. BENGT ANDERSSON, Stege

Entr. BENGT ANDERSSON & SØN, Hundested


- - - - 


10-1-1910 - LOLLAND-FALSTERS SOCIAL-DEMOKRAT 

Notits: Arbejdet ved Askø havn og anlægsbro er overdraget Bengt Anderson, Gråbense.


27-8-1910 - LICITATIONEN

Anlægsbro på Sejerø. Antaget tilbud fra B. Andersson, Gåbense.


10-11-1912 - LICITATIONEN

Anlæg af kajmur i Nykøbing Fl. overdraget B. Andersen, Gåbense.


18-9-1917, 19-9-1917, 20-9-1917 - LOLLAND-FALSTERS STIFTS-TIDENDE 

Tipvognsskinner ønskes til købs. Opgiv pris og parti til Bengt Andersson & Søn, Hundested.

Entr. JOHAN DAHL, Keldby


Indehaver: 

1937-195?  Entr. Johan Dahl, Keldby


Sporvidde ukendt.


Anvendelse

19??-19??  Ukendt


- - - -


10-3-1955, 11-3-1955 - NÆSTVED TIDENDE

Følgende effekter tilhørende dødsboet efter Entreprenør Johan Dahl, Keldby:

1 personbil, Chevrolet, årgang 1928.

1 grussorteremaskine m. motor.

1 betonblandemaskine m. motor.

3 tipvogne med spor.

Støbebrædder.

1 arbejdsskur.

er til salg. Skriftligt tilbud til Skifterettens medhjælper i boet:

Sagfører, cand. jur. Niels Aa. Hoppe, Stege.

Telefon 5122.

Siden er senest

rettet


26-8-2014

1-11-2016 

2-9-2019