Sydfynske øer - Avernakø

SYDFYNSKE ØER 

AVERNAKØ - KORSHAVN  

AVERNAKØ STENBRO 


UTM 32N: N 6299xxx, E 579xxx - Ref.nr.  


En anlægsbro skal have ligget på nordvestspidsen af Avernakø fra ca.  1900. Broen omtales i flere af datidens aviser, som alle refererer til Faaborg Avis som kilde. Det oplyses også, at der tilsyneladende var motorlokomotiv. 

Nærmere oplysninger om ejerforhold og tidsperiode er ikke fundet, ligesom heller intet om det nævnte lokomotiv. Der er heller ikke fundet oplysninger om broen i VBV's arkiv. 


Ejer:

1900-19??  Ukendt 

Sporvidde ukendt. Trækkraft motorlokomotiv? 


- - - - 


28-5-1900 - ÆRØ AVIS 

Notits:

'Rallesten'. En større virksomhed har ifl. Faab. Av. i denne tid taget sin begyndelse på Avernakø ved Faaborg, idet et konsortium fra Ærø har begyndt at udskibe det såkaldte 'ral' (små rullestene) efter en større målestok.

På øens nordvestlige hjørne har havet i lange tider opskyllet store dynger af den slags skarpe grus og småsten (af samme slags, som findes langs Drejet mellem Marstal og Ærøskøbing), særlig værdifuldt materiale til betonstøbning. Disse lå i dynger så at sige upåagtede og ubenyttede hen. Nu og da kom der vel småskuder efter last; men det gav ikke synderligt udbytte for ejeren. Taksten for en ladning var 1 kr. Hvis ejeren ikke var nærværende, når en skipper tog sin last, så beholdt skipperen viselig sin krone og sørgede for at komme afsted hurtigst muligt.

Ejeren gik fra gården af armod, og der kom en ejer, der bedre forstod at forvandle de store stendynger, om ikke just til guld, så dog til sølv, idet han for et tidsrum af 15 år har bortforpagtet dem til ovennævnte konsortium for en pris af 2 kr. 25 øre for hver kubikfavn, der borttages.

Konsortiet har nu slået en stor bro derude med jernbaneskinner, tipvogne, lokomotiv (motor) osv. til transporten fra land ud til skibene, der så gå ad Tyskland til. Foreløbig skal der kun arbejde en halv snes mand daglig, men når forretningen kommer rigtig i gang, kommer der flere i virksomhed.

DÆMNINGEN OVER DREJET 


UTM 32N: N 6097662, E 582469 - Ref.nr. 


Avernakø består egentlig af to øer, Avernakø og Korshavn, forbundet ved Drejet, et lavtliggende område, som blev overskyllet ved storm og højvande. Ofte kunne det ikke passeres, og andre gange måtte man bære cykler mm. igennem på grund af vand og sten. 


Fra juli 1937 anlagdes som beskæftigelsesarbejde en 700 m lang dæmning med vej over Drejet, og den indviedes 5-12-1937 i snefog.


Entreprenør var Carl Nielsen, Fruens Bøge, som i sin entreprise-fortegnelse betegner arbejdet som:

Dæmning og vejanlæg, Avernakø 1937-1938, 5.400 m³. 

Der anvendtes tipvognsspor og formentlig motorlokomotiv samt en normalsporet stenkran.


- - - - 


Avernakø og Korshavn Lokalhistoriske Forening
Billede B1214 - 1937. Tipvognespor eller spor til kranvogn. 
Billede B1213 - 1937. Arbejde på dæmningen, 1937, Kran med stenklo. (Normalsporet stenkran. Jerntipvogn kan anes.)


- - - - 


25-7-1937 - FYNS TIDENDE
Notits: Korshavn-Avernakø dæmningen påbegyndt. Endelig i går kom formaliteterne i orden med hensyn til vejdæmningen mellem Korshavn og Avernakø. Alt var tilrettelagt, så arbejdet påbegyndtes med det samme for fuld kraft, idet der arbejdes med to hold med 25 mand i hvert. 


6-12-1937 - FYNS TIDENDE
Artikel: Da Drejet blev vej. Den nye vejforbindelse mellem Avernakø og Korshavn indviedes i går. ....

KORSHAVN ANLÆGSBRO 


UTM 32N: N 6096994, E 584116 - Ref.nr.  


Ejer: 

19xx    Avernakø Sogneråd? 


Et ældre postkort antyder, at der har været et spor på anlægsbroen, før dæmningen til Avernakø blev anlagt. En ny bredere mole uden spor er dog blevet anlagt før 1939. 

AVERNAKØ ANLÆGSBRO 


UTM 32N: N 6099830, E 579970 - Ref.nr.  


110 m lang bro med brohoved på nordøstspidsen af Avernakø.

Uvist om det er samme sted, som stenbroen  lå. Ingen oplysninger om spor på broen, eller hvem entreprenøren var. 


Ejer: 

1909-     Avernakø Sogneråd 


25-1-1909 - BERLINGSKE TIDENDE
Licitation.
Anlæg af en anløbsbro på Avernakø ved Fåborg udbydes i entreprise. Konditioner og tegninger kunne, så længe forråd haves, erholdes udleverede ved henvendelse til hr. vejassistent Møller, Fåborg, eller undertegnede mod et depositum af 10 kr., som tilbagebetales ved sagernes tilbagelevering i uskadt stand.
Tilbud på den samlede entreprise, mrk. 'Havnearbejde på Avernakø', kunne inden 10. februar, middag kl. 12, indsendes til Formanden for Sognerådet på Avernakø pr. Fåborg.
Svendborg, den 22. januar 1909. J. Husen, Amtsvejinspektør.

Siden er senest

rettet


31-7-2020