Møn - Diverse

MØEN

DIVERSE

Teglværket 'MINESMINDE' 

HEGNEDE TEGLVAREFABRIK

MØENS DAMP-TEGLVÆRK


UTM32: N 6102920, E 709626 - Ref.nr. 125.01. 


Ejer: 

1870-c1906  Ingeniør Frits Casse


Teglværk, som tidligere hed "Minesminde", med 1250 m skibsbro i Stege bugt. Lukket ca. 1906. 


Bane anlagt 1870?, nedlagt før 1920. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft heste.


- - - -


13-3-1907, 14-3-1907, 15-3-1907 - JYLLANDSPOSTEN
Teglværk til salg. På grund af dødsfald er Møens Dampteglværk pr. Stege til salg. Teglværket er forsynet med nutidssvarende maskiner med dobbelt valseværk efter F. L. Smidth & Co.s konstruktion, langovn og tilstrækkelig ladeplads. Fuldstændigt inventar medfølger. Egen udskibningsbro og god beboelse. Besigtigelse af teglværket kan ske ved henvendelse til bestyrer Steenstrup, hvorefter oplysninger angående salget fåes hos købmand Carl Nielsen, Stege.


22-1-1908, 23-1-1908, 24-1-1908, 29-1-1908 - JYLLANDSPOSTEN

Teglværk til salg. På grund af dødsfald er Møens Damp-Teglværk til salg. Teglværket er forsynet med nutidssvarende maskiner med dobbelt valseværk efter F. L. Smidth & Co.s konstruktion, langovn og tilstrækkelig ladeplads. Egen udskibningsbro og god beboelse. Besigtigelse af teglværket kan ske ved henvendelse til bestyrer Stenstrup, hvorefter nærmere oplysninger angående salget fås hos købmand Carl Nielsen, Stege.(Div.): Hundrede år med Møn. (2006)
Ved Hegnede lå Møns Teglværk. Den 8. oktober 1870 skriver Møns Avis: 'Teglværk Minesminde, som ligger en halv mil nord for byen, med et tilliggende af 3 tdr. land med ler af fortrinligste beskaffenhed i meget stor dybde, blev solgt med inventarium og beholdning til civilingeniør Frits Casse fra København for 6.000 rigsdaler.'
Frits Casse byggede en skibsbro med trækbane og foretog betydelige udvidelser i teglværkets drift.
Teglværket fortsatte til 1906, hvor inventaret blev solgt og fabrikken nedlagt. Man kan stadig se den lange kunstige tange ud til det sted, hvor skibene lagde til.

ULVSHALE STENMINER


UTM32: N 6105231, E 706860 - Ref.nr. 125.08.


Ejer:

1915-192?  Entr. Bjørn Henriksen


Bane mellem grav og skibsbro, opført 1915 og fjernet 1925/26. Se også 125.02.


Sporvidde ukendt. Trækkraft heste.


- - - -


G IX 5 - 60  Ulfshale Stenminer Bro


1-6-1908:  Parcellist og fisker Frederik Hansen Rex af Ulfshale ansøger om tilladelse til ud for den ham tilhørende matr. 257 af Ulfshale og Hegneden, at bygge en træbro til Ulfshaleløbet. Projekteret 85 m lang, 1,25 m bred og 0,6 m over d.v. Broen agtes fjernet om vinteren.


21-7-1915:  Parcellist Frederik Hansen Rex af Ulfshale har i 1908 fået tilladelse til anlæg af let træbro. Broen er imidlertid først nu bygget af entr. Bjørn-Henriksen, tidligere af Hårbølle, nu Ulvshale.


10-8-1915:  Af politirapport fremgår, at den nævnte træbro har følgende dimensioner: længde 129 m, bredde 2,5 m, højde over d.v. 1,9 m. På broen er anbragt et spor af 65 mm skinner.


12-11-1930:  Den af entr. Bjørn Henriksen 1915 opførte bro blev fjernet i vinteren 1925-26 af ejendommens daværende ejer, parcellist Fred. Hansen Rex. Den nye bro skal anbringes på samme sted og skal bruges til udskibning af de af firmaet på lejede arealer af matr. 257 og 258 m.fl. indvundne materialer ral og singels. Broen får en bredde af ca. 2,5 m med 2 lette tipvognsspor.

Nuværende ejer af matr. 257 er fru Else Katrine Hansen Rex (enke efter Fred. Hansen Rex).


5-11-1931:  Fa. Scheitel & Co., Dansk Flint-Export, Kbh., ansøger om tilladelse til at genopføre en 129 m lang bro ud for matr. 257 af Ulfshale og Hegningen i stedet for den bro, som Min. 1915 gav entr. Bjørn Henriksen tilladelse til at opretholde, og som senere er nedrevet.


Vandbygningsdirektoratets arkiv (SA edb-nr. 8004617551) 

ULVSHALE STENMINER


UTM32: N 6105230, E 706860 - Ref.nr. 125.08.


Ejer:

1930?-1967  Dansk Flint Export ved C.F. Christiansen og A.F. Christiansen


Ca. 1 km bane mellem grav, værk og skibsbro. Værk lukket ca. 1967 og under nedrivning 1975.

1915-1925 fandtes på stedet en tidligere udskibningsbro med bane tilhørende entr. Bjørn Henriksen.


Bane anlagt 1930?, afkortet 1967, nedlagt 1975.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiver.


Motorlokomotiver

(1)  ?  B  PM  ?  ?  ?  ?


(1)  Ombygget motorhus.

Solgt til ophugger 1972, men stod stadig på værket 1976.


Firmaet havde også banerne 116.03, 121.07 og 122.02.


- - - -


G IX 5 - 60  Ulfshale Stenminer Bro


12-11-1930:

Den af entr. Bjørn Henriksen 1915 opførte bro blev fjernet i vinteren 1925-26 af ejendommens daværende ejer, parcellist Fred. Hansen Rex. Den nye bro skal anbringes på samme sted og skal bruges til udskibning af de af firmaet på lejede arealer af matr. 257 og 258 m.fl. indvundne materialer ral og singels. Broen får en bredde af ca. 2,5 m med 2 lette tipvognsspor.

Nuværende ejer af matr. 257 er fru Else Katrine Hansen Rex (enke efter Fred. Hansen Rex).


5-11-1931:

Fa. Scheitel & Co., Dansk Flint-Export, Kbh., ansøger om tilladelse til at genopføre en 129 m lang bro ud for matr. 257 af Ulfshale og Hegningen i stedet for den bro, som Min. 1915 gav entr. Bjørn Henriksen tilladelse til at opretholde, og som senere er nedrevet.


Vandbygningsdirektoratets arkiv (SA edb-nr. 8004617551) 


- - - - 


6-2-1956 - NÆSTVED TIDENDE
Notits: Flintegravningen i Ulfshale nu sikret. Overenskomsten nu underskrevet.
I formiddag forelå meddelelse om, at der mellem Møns Stenminer i Ulfhale og lodsejerne på Udby fælles græsgang er blevet under skrevet en overenskomst og dermed skulle gravningen efter flint på egnene (?) være sikret.
Efter hvad der oplyses overfor os, vil gravningen blive påbegyndt, så snart forholdene tillader det. Det er planen at oprette lagerplads på engene og afhente flinten pr. bil, således at der ikke bliver tale om anlæggelse af tipvognsspor.

HOLME SAFTSTATION 


UTM32: N 6099631, E 720928 - Ref.nr. 125.03. 


Ejer: 

1894-1936  De danske Sukkerfabrikker A/S


Saftstation åbnet 1883 under Stege Sukkerfabrik med 7 km bane. Indtil 1911 anvendtes heste, men efter ombygning og forlængelse af banen til 11 km anvendtes damplokomotiv.


Bane anlagt 1894, nedlagt efter sæson 1936.


Damplokomotiv

(1)  E 1   D t   Hens  10880  1911

 

(1)  Nyt. Ude af drift fra 1931.

       1936 (1939) til Nakskov Sukkerfabrik '8' (129.01). Udrangeret

       1953, ophugget februar 1954.


Ved større nedbrud overførtes et af de små lokomotiver fra Lolland. 


- - - - 


14-11-1925 - LOLLAND-FALSTERS STIFTS-TIDENDE
Notits: Lokomotivet væltede ned ad en dæmning på 16 fod. I nærheden af Budsemark på Møen væltede i tirsdags morges lokomotivet og en vogn i roetoget ned ad banedæmningen. Uheldet fik dog ikke andre følger end en del materiel skade. Lokomotivfører C. Stolze, der førte toget, havde åndsnærværelse nok til at få lukket til for vandstandsglasset, og dette i forbindelse med alle lokomotivets ventiler holdt, så hverken vand eller damp trængte ud, har uden tvivl reddet hans liv, da han ellers ville være blevet skoldet af udstrømmende damp. Udover det væltede lokomotiv sket ingen skade. Årsagen til uheldet var et dæmningsskred på 15 m. Skredet menes at være følge af stærke regnskyl.

LINDHOLM FORSØGSSTATION


UTM32: N 6100192, E 706032 - Ref.nr. 125.04. 


Ejer:

19??-19??  Statens Veterinære Forsøgsstation for Virussygdomme


Forsøgsstation oprettet 1927? på øen Lindholm. Ca. 100 m spor til anlægsbro i Stege bugt. Lukket 19?? 


Bane anlagt 1927?, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Håndkraft. 


- - - - 


20-3-1928 - ISEFJORDSPOSTEN
Artikel: Forsøgsstationen mod Mund- og Klovsyge, Lindholm. Tipvogne.

DANSK RAL-KOMPAGNI, Nordfeld


UTM32: N 6102XXX, E 716XXX - Ref.nr. 125.05. 


Ejer:

1935-193?  Dansk Ral-Kompagni A/S (Grosserer Hedegaard-Brock)


Bane mellem 270 m lang skibsbro, skærveværk og stenforekomster langs stranden øst for broen.

I 1940'erne havde Dansk Flint Export også et anlæg ved Nordfeld, formentlig også med bane.


Bane anlagt 1935?, nedlagt 193?.

Sporvidde 785 mm. Trækkraft motorlokomotiv.


Motorlokomotiv

(1)  ?  B bm  PM  154/9986  1935  Ford  55  type PM-F


(1)  Leveret ny til grosserer Hedegaard-Brock, København.

       Formodes anvendt her.

        Senere tilhørende Faxe Kalkbrud, Faxe (121.06). 


- - - - 


Vandbygningsdirektoratet - aflev. 28-1-1975
Anlægsbroer - Storstrøms amt - Pakke 216 (SA edb 8004617591)

G IX 5 - 73 Nordfeld Udskibningsbro


8-8-1935:
Landbrugsministeriet: Hedegaard Broch har søgt om tilladelse til bygning af udskibningsbro ....
Broen skal tjene som udskibningsbro for stenmaterialer, der agtes indvundet, dels ved et projekteret stenværk, der agtes opført i Borre enge, dels på strandarealerne langs en ca. 3 km lang strækning af kysten fra et punkt, der ligger ca. 1 km V for fredskoven til et punkt ca. 0,9 km Ø for denne. Broen skal være ca. 270 m lang og afsluttes med et 6x26 m brohoved på ca. 3,5 m vanddybde. Broen skal bære et ca. 80 cm tipvognsspor med tilhørende gangbro. Brohovedet fremstilles ved sænkning af en gammel ca. 26 m lang jernbetonpram.


4-10-1935:
M.f.o.A.: Tilladelse til grosserer Hedegaard Broch, Frederiksberg Alle 41, til bygning af en godt 200 m lang udskibningsbro umiddelbart øst for den til Hovedgården Nordfeld hørende fredskov.

En masse skriverier angående ansvar for fjernelse af resterne af broen, hvilket medførte at en sprængningsekspert fra militæret tilbød at fjerne dem, med det resultat at de blot blev spredt over et endnu større område langs kysten, hvilket Vandbygningsvæsenet ikke var særligt tilfreds med.


8-8-1952:
Tilladelse til bygning af broen er givet til grosserer Hedegaard Broch, Frederiksberg Alle 41.


14-8-1952:
Broen blev opført 1935 af Dansk Ral-Kompagni A/S uden samtykke fra ejeren af ejendommen, overretssagfører Krarup. Selskabet likviderede et par år efter som insolvent.

MARIENBORG TEGLVÆRK


UTM32: N 6092569, E 705606 - Ref.nr. 128.01. 


Ejer:

18??-19??  Ukendt


Teglværk ved Damsholte.   


Bane anlagt 18??, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.

MARIENBORG ROESPOR


UTM32: N 6092800, E 706145 - Ref.nr. 128.XX. 


Ejer:

1905-1917  Ukendt


Herregård ved Damsholte. Formentlig spor til Damsholte Saftstation. 


Bane anlagt 1905, nedlagt 1917.

Sporvidde ukendt. Trækkraft heste.


- - - -


29-9-1905 - MØNS FOLKEBLAD

Der er i disse dage over Kallehave-Koster losset det sidste af 6 vognladninger roebaneskinner til Marienborg. De skal kunne strække til til ¼ mil.


17-10-1905 - MØNS FOLKEBLAD
Hest fik benet kørt af på Marienborg roebane. Det dementeres dagen efter. Var kun en skramme på benet.


12-4-1917 - MØNS FOLKEBLAD

Marienborg roespor er solgt til grosserer Poul Cort i Århus. Prisen er nu en hel del mere end anskaffelsessummen. 

STEGE SUKKERFABRIK


UTM32: N 6097610, E 709615 - Ref.nr. 128.02. 


Ejer:

1884-19??  De danske Sukkerfabrikker A/S


Sukkerfabrik opført 1884 ved Stege havn. Internt spornet til transport af roer, affald, kalk og kul.


Bane anlagt 1894, nedlagt efter sæson 1935. (?)

Sporvidde 700 mm. Trækkraft heste.

MØENS STENMINER


UTM32: N 6086159, E 701502 - Ref.nr. 128.03. 


Ejer:

19??-197?  Møns Stenminer (Daneflint)


Stenleje med baner til anlægsbroer i Grønsund ved Hårbølle pynt.


Bane anlagt 19??, nedlagt 197?.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft heste, senere motorlokomotiver.


Motorlokomotiver

(1)  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 


(1)  Solgt 1972 til skrotfirma i Præstø.

Entr. JOHAN DAHL, Keldby


Indehaver: 

1937-195?  Entr. Johan Dahl, Keldby  (død 1954?)


Sporvidde ukendt.


Anvendelse

19??-19??  Ukendt


- - - -


10-3-1955, 11-3-1955 - NÆSTVED TIDENDE

Følgende effekter tilhørende dødsboet efter Entreprenør Johan Dahl, Keldby:

1 personbil, Chevrolet, årgang 1928.

1 grussorteremaskine m. motor.

1 betonblandemaskine m. motor.

3 tipvogne med spor.

Støbebrædder.

1 arbejdsskur.

er til salg. Skriftligt tilbud til Skifterettens medhjælper i boet:

Sagfører, cand. jur. Niels Aa. Hoppe, Stege.

Telefon 5122.

Siden er senest

rettet


15-7-2016 

9-8-2019