Åbenrå - Entreprenørfirmaer

ÅBENRÅ

ENTREPRENØRFIRMAER 

PREISLER & WIESE, Åbenrå


Indehaver: 

19??-1931  ?. Preisler og Julius Wiese 

1931-19??  ?. Preisler 


Motorlokomotiver 600 mm

(1)   ?  B bm  Deutz   ?  192?   ?   ?   ?   


(1)   Benzollokomotiv, 7 tons, 3,25 m langt.


Anvendelse

1922        Opfyldningsarbejde for havnespor mm., Gråsten havn 

1923        Vejanlæg. Bov-Padborg

1923        Broanlæg, Lønsemade I/S Lønsemaj Bro 

1923-24  Moleanlæg, Kollund 

1927        Vejanlæg, Lensnakkevejen ?

1927-28  Vejanlæg, Kystvejen, Åbenrå 

1931        Vejanlæg , Rødekrovejen, Åbenrå 


- - - -


1922-23 - DSB - Beretning om driften

Baneafd., arbejder for fremmede: Entreprenørerne Preisler & Wieser, krydsning med tipvognsspor, Gråsten.


14-6-1922 - HEJMDAL
Notits: Gråsten, onsdag.
Havnearbejdet går godt fremad. Ingen arbejdsløse i Gråsten og omegn.
Endelig er man da nået så vidt med jordarbejdet ved havnen, at man har begyndt at slæbe tipvogne med hestekraft. Der er ankommen en motorlokomotiv, men kørslen med dette over stats- og amtsbaneskinnerne
er der endnu ingen tilladelse givet til, så foreløbig må hestekraft benyttes. For tiden er nu alle arbejdere i Gråsten og nærmeste omegn i arbejde, så der ingen arbejdsløse er mere.


15-6-1922 - HEJMDAL
Notits: Gråsten: Havnearbejdet. Tilladelsen til overkørsel med motorlokomotivet er nu givet, og hvert øjeblik ruller et fuldt læsset tog af tipvogne med fyld ned til havnen. Her har man også begyndt at ramme de store bjælker ned til bolværket.


12-4-1923 - HEIMDAL

Notits: Vejarbejderne.

Strækningen fra Korsvejen til Bov overdroges iflg. ‘Fl. Av.’ til S. Madsen i Kolding, mens firmaet Preissler & Wiese i Åbenrå fik strækningen fra Bov til Padborg. Stenleveringen overdroges til Nørre Smedeby Skærvefabrik.


17-4-1923 - HEIMDAL

Notits: Holm, tirsdag. Broen ved Lønsemaj.

Fredag aften holdt interessentskabet ‘Lønsemaj Bro’ generalforsamling hos gæstgiver P. Clausen, hvor den endelige beslutning om broens opførelse blev taget. Gårdejer Eriksen, Stenbækgaard, åbnede mødet, hvorefter Chr. Schmidt, Hellesøhave, valgtes til dirigent. Schmidt oplyste, at der var indkommet 10 tilbud på opførelse af broen. Det dyreste var på 19,000 kr., det billigste fra Preisler & Wiese, Åbenrå, på 11,816 kr. Det vedtoges nu med alle stemmer at bygge broen, og ovennævnte Åbenråfirmas tilbud blev antaget. Der blev nu valgt en ny bestyrelse. Fra flere sider blev den gamle bestyrelse opfordret til at fortsætte, men da flere af dens medlemmer ikke ønskede genvalg, foretoges der nyvalg. Bestyrelsen kom herefter til at bestå af gårdejerne P. Sandvej, H. Eriksen og Johan Hellesøe og som medlemmer af tilsynsrådet gårdejerne Frederik Frederiksen, Fr. Thomsen og Chr. Schmidt. Revisorer blev sognerådsformand Hans Hansen og gdr. Chr. Jessen. Ifølge kontrakten skal arbejdet påbegyndes 14 dage efter tilbudets antagelse og være færdigt efter 3 måneders forløb. Det vil altså sige, at åbningen kan finde sted omkring 1. august. Bygningen af pakhus og vejarbejde vil blive påbegyndt, så snart broens plads er nøjagtigt fastlagt.


28-6-1923 - FLENSBORG AVIS
Notits: Kollund, onsdag. Den nye mole. Arbejdet på opførelsen af den nye mole vil nu antagelig snart blive påbegyndt. I går ankom lastavtomobiler, tilhørende firmaet Preisler & Wiese i Åbenrå, med de første læs tipvogne og skinner samt andet materiale, der alt sammen blev læsset af i den gang, der fører ned til fjorden ved toldvæsenets tjenestebolig.
Man må herefter desværre gå ud fra, at molen ikke vil blive anlagt ved den gamle, men på den plads, myndighederne – som det hævdes, af toldtekniske grunde – anser som den heldigste. For beboerne herude er der vel nu næppe andet at gøre end at affinde sig med denne tanke. Man havde håbet, at sagen om broens beliggenhed ikke var endeligt afgjort, at en afgørelse i alt fald ikke ville ske, før efter statsministerens og generaltolddirektørens besøg hernede først i næste uge.
Jernbanemateriellet, der er blevet fragtet hertil, har tidligere været anvendt ved vejarbejde i Padborg.


5-11-1925 - HEJMDAL
Notits: Augustenborg, torsdag. Løbet på grund.
På grund af den stærke storm i går er 'Sandormen' (kapt. O. Nielsen), løbet på grund i Augustenborg fjord. Den var lastet med spormateriel og tipvogne til entreprenørfirmaet Preisler & Wiese i Åbenrå, og det er endnu ikke lykkedes at bringe skibet flot.


4-12-1926 - FLENSBORG AVIS

Notits: Åbenrå, fredag. Udbyningen af Lensnakkevejen er blevet overdraget entreprenørfirmaet Preisler & Wiese.

ANDERSEN & ZASTROZNY, Åbenrå

ZASTROZNY & ANDERSEN, Åbenrå


Indehaver: 

1920-1945  Andreas Andersen og Peter Zastrozny (død 1945)

1945-1952   ?


Motorlokomotiver 600 mm

(1)   ?  B bm    AD      ?  19??   ?   12 hk   

(2)   ?  B bm    AD      ?  19??   ?   12 hk 

(3)   ?  B bm?  LNM   ?  19??   ?     ? hk     


(1)   Til salg januar 1948-marts 1952, ca. 2,5 tons.

(2)   Til salg januar 1948-marts 1952, ca. 2,5 tons.

         Sandsynligvis de  lokomotiver fra Åbenrå, som af V. Spøer

         solgtes i 1952 til Juelsminde Teglværk (68.02) henholdsvis

         Hagenør Teglværk (76.05). 

(3)    Til salg november 1951. Solgt til ? 


Anvendelse 

1930    Vejanlæg, Branderup 

1938    Vejanlæg, Vestvejen, Åbenrå 

1941     ?

1944    ?


- - - - 


19-9-1941, 20-9-1941, 21-9-1941 - JYLLANDSPOSTEN

Ford motorlokomotiv til 600 mm sporvidde søges straks til købs med eller uden gasgenerator. Firma Andersen & Zastrozny, Åbenrå.


15-8-1944, 16-8-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Vi køber 3000–4000 sveller (gran), Længde 120 cm, højde 12 cm, snitflade 12 cm mindst. Også mindre partier. Tilbud og pris bedes tilsendt Zastrozny & Andersen, entreprenører, Åbenrå, telefon 2662 – 2663.


28-9-1944, 29-9-1944, 30-9-1944, 1-10-1944, 2-10-1944, 3-10-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Vi køber 3–4000 sveller, 1,20 m lang, 12 cm højde og 12 cm snitflade mindst.

Zastrosny & Andersen, entreprenører. Gl. Kongevej 3–5, Åbenrå, telefon 2662 – 2663.


11-1-1948, 12-1-1948 - JYLLANDSPOSTEN

2 stk. 12 hk Daimler benzindrevne motorlokomotiver, 60 cm sporvidde, vægt ca. 2,5 tons, sælges. Zastrozny & Andersen, Gl. Kongevej 5, tlf. 2663, Åbenrå.


29-11-1951 - JYLLANDSPOSTEN

2 Daimler lokomotiver, 1 Hundested lokomotiv, til salg. Firmaet Andersen & Zastrosny i likv., Åbenrå.


12-3-1952, 13-3-1952 - JYDSKE TIDENDE
Ca. 100 m 7 og 9 kg tipvognsspor. 18 tipvogne, 2 Daimler lokomotiver, 2½ tons, 1 300 l. cementblandemaskine, tilhørende fa. Zastrozny & Andersen i likv., til salg kontant.
Henvendelse Åbenrå 2484 eller 2051.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1937-41: Entreprenør ANDERSEN & ZASTROZNY

10-10-1937: 6 hjulsæt  (retur) 600 mm.

19-11-1937: 50 hjulsæt tegning nr. 20.

1938: 100 lejer, 30 bremseklodser. 


Spøer - Hovedbog 1947-53: Entreprenørfirmaet ZASTROZNY & ANDERSEN

1951: Vogndele 

Entr. CLAUS ANDERSEN, Åbenrå


Indehaver: 

1952-1956  Claus Andersen, Gl. Kongevej 5, Åbenrå 


Motorlokomotiv 600 mm

(1)  ?  B bm  JWE  ?    19??  ?  ? hk 


(1)   Til salg maj 1956. 3,5 tons.


Anvendelse

19??   Ukendt


- - - -


2-5-1956 - JYLLANDSPOSTEN

Til salg. 1 stk. 3½ tons Willemoes skinnetraktor, 60 mm sporvidde, sælges. Entreprenør Claus Andersen, Åbenrå, telefon 2 11 20.

 

- - - -


Spøer - Hovedbog 1947-53:

1952: Vogndele 600 mm

Entr. RUDOLF BRINK, Åbenrå 


Indehaver: 

19??-19??  Rudolf Brink, Åbenrå


Motorlokomotiver 600 mm

(1)   ?   ?   ?       ?  19??  ?   ?  hk

(2)   ?   ?   ?      ?  19??   ?   ?  hk

(3)   ?   ?   NB  ?  194?  ?    ?  hk

(4)   ?   ?   NB  ?  194?  ?    ?  hk


(1-2)  Konfiskererede af tyskerne under 2. verdenskrig. Evt. flere.

(3-4)  Hjemmelavede (?). Evt. flere.


Anvendelse

1939            Vejanlæg, Vestvejen, Åbenrå

?-194?         Tørvegravning, Rolandsmosen (89.xx) 

1944            Vejanlæg, Kværs-Snurom 


Se desuden Entr.fa. BRINK & THOMSEN, Åbenrå


- - - -


1-6-1944 - HEIMDAL

Søger grovsmed og 2 traktorførere eller chauffør samt nogle tørvearbejdere. Henv. til Rolandsmosen. Entreprenør Rudolf Brink, tlf. Genner 38y eller Åbenrå 2184.


11-11-1944 - HEIMDAL

Entr. Rudolf Brink, Åbenrå søger 15-20 mand til jordarbejde ved vejen Kværs-Snurom.


Ensted Sogns Historie

.... Den største produktion fandt dog næppe sted på Årup, men i moserne ved Hostrup sø og i Røllum. Firmaer i Åbenrå - Prima Kulimport og Skibsfart A/S, købmand Schmidt og entreprenør Rudolf Brink m.fl. - og firmaer fra kongeriget, bl.a. entreprenør Bertil Nielsen, Vejle, drev de største værker. Alle benyttede maskinkraft. Tørven blev skovlet op i vogne, som løb på skinner. Videre gik det til store ælteværker, hvor tørvemassen blev findelt og blandet med vand. Resultatet blev en tørvegrød, som herefter blev kørt til læggepladsen og bredt ud til tørring. ....


- - - - 


11-9-1945 købt fra Afviklingsudvalget i Åbenrå: 2 stk. sporskifter, 2 stk. skinner.

Entr. BRINK & THOMSEN, Åbenrå


Indehaver: 

19??-19??  Rudolf Brink og ??? Thomsen


Se desuden Entr. RUDOLF BRINK, Åbenrå 


Motorlokomotiver 600 mm

(1)   ?   B bm   PM     9337/132   1934  Ford   55 hk  type PCM

(2)   ?   B bm   PM   11034/181   1937   Ford  55 hk   type PM-F

(3)   ?   B bm   PM   12100/223  1939   Ford  55 hk   type FD


(1)   Ny. 3,5 tons. Leveret med Ford BB benzinmotor.

(2)   Ny. 3,5 tons. Leveret med Ford BB benzinmotor.

(3)   Ny. 4,0 tons. Leveret med Ford BB benzinmotor.


Anvendelse

1931-32    Vejanlæg, Bodum-Løjt

1931          Vejanlæg, Hokkerup-Tørsbøl-Kværs 

1934          Vejanlæg, Bovlund 

1934-3?    Vejanlæg, Fjordvejen, Sønderhav-Gerrebækken 

1936          Vejanlæg, Sdr. Chausse, Åbenrå 

1938-39    Vejanlæg, Vestvejen, Åbenrå 

1939           Glacis, Kystvejen, Åbenrå 


 - - -


7-3-1931 - HEIMDAL

Notits: Løjt, tirsdag. Så snart det bliver tø - går 25 mand i gang med arbejdet på vejen Bodum-Løjt. Entreprenørerne Brink & Thomsen, Åbenrå, der har fået overdraget arbejdet med udbygningen af vejen fra Bodum til Løjt, ville i disse dage have påbegyndt arbejdet. Så kom frosten og umuliggjorde ethvert vejarbejde. Man er imidlertid nu fiks og færdig med alle forberedelser, så entreprenørerne er klar til at gå i gang med vejarbejdet, så snart frosten løsner sit tag i jorden. Arbejdet på Bodum-Løjt vejen vil blive påbegyndt med en arbejdsstyrke på ca. 25 mand.


7-3-1931 - HEIMDAL

Notits: Vejarbejde Hokkerup-Tørsbøl-Kværs. Brink & Thomsen, Åbenrå. 1931- 

Entr. ASMUS DUUS, Åbenrå


Indehaver: 

1950-1952   Entr. Asmus Duus, Åbenrå


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


Anvendelse

1950          Vejanlæg, sidevej til Blegen


- - - -


Spøer - Hovedbog 1947-53:

1952 leveret vogndele og spordele

Vognmand CHR. MØLLER, Åbenrå


Indehaver: 

1926     Vognmand Ludvig Christian Møller, Lavgade 19, Åbenrå


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


Anvendelse

1926       Ukendt


- - - -


Folketælling 1925

Ludvig Christian Møller, vognmand, Lavgade 19, Åbenrå. Født 20-2-1881 i Løit.


19-1-1926, 20-1-1926, 21-1-1926 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne. Tipvogne med 2½ til 3 km spor ønskes til leje, respektive til købs. Henvendelse til Chr. Møller, Lavgade 19, Åbenrå - Telef. 112.

Ingeniør S. RASMUSSEN, Åbenrå


Indehaver: 

1955   Ingeniør Sinius Rasmussen, Engvej 13, Åbenrå


Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt. 


Anvendelse

1953-55     Ukendt


- - - -


11-9-1953, 13-9-1953 - JYLLANDSPOSTEN
Tipvogne, 10–15 stk. gode, brugte ¾ m³ tipvogne for 60 cm sporvidde ønskes til købs. Oplysninger om kvalitet og pris til ingeniør Sinius Rasmussen, Jernbanegade 28, Åbenrå.


7-4-1955, 9-4-1955, 10-4-1955 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne - spor. 10 stk. brugte ¾ kubikm. tipvogne for 60 cm sporvidde, i god stand, samt ca. 5 tons 10 kg spor sælges for et rimeligt bud. Ingeniør S. Rasmussen, Engvej 13, Åbenrå.

Siden er senest

rettet


11-11-2015 

7-9-2019