Faxe-Stevns - Entreprenørarbejder

FAXE - STEVNS

ENTREPRENØRARBEJDER 

Vejanlæg 


Faxe Ladeplads - reparation af stormskade 1910 


4-3-1910 - ØSTSJÆLLANDS FOLKEBLAD
Notits: Fra Faxe Ladeplads. Den af søen ødelagte vej ved Faxe Ladeplads er nu efter en fjorten dages arbejde sat i stand, så den kan passeres af kørende. Banesporet, som er brugt til tipvognen, vil dog blive liggende en tid, så det kan bruges under arbejdet ved kystsikringen.


11-7-1913 - ØSTSJÆLLANDS FOLKEBLAD
Notits: Kystsikringen ved Faxe Ladeplads.
Tilbudene på kystsikringsarbejdet ved Faxe Ladeplads blev åbnede i dag, og arbejdet blev overdraget murermester Johansen, Faxe Ladeplads, hvis tilbud var på 8026 kr.
Der var tillige indkommet tilbud fra C. H. Ludvigsen, København, 8224 kr. Marius Pedersen, Faxe, 8300 kr., og fra fabrikant Nielsen, Faxe Ladeplads, 9527 kr.

Jernbaneanlæg 


ØSJS - Køge-Hårlev-Faxe/Rødvig - 1880'erne. 


MERE FØLGER 
Havneanlæg 


Faxe Ladeplads 1866 

Blom & Unmack / Freundt 


9-7-1866 - STEVNS AVIS
Notits: Tømrermester Blom & Unmack bygger havn for Vemmetofte Kloster og grev Moltke, Bregentved, i Faxe Ladeplads. Kammerherre, grev Holck Winterfeldt til Rosendal bygger havn tæt derved. Entreprenør er civ.ing. Freundt, Middelfart, som anvender damprambuk.
'På Jernbaneskinnerne føres Kalk og Jord ud paa Molerne for at give disse den rette Højde og Færdighed, .... '. (= Faxe Jernbanes spor?)Rødvig havn 1943 

Kampsax 


12-5-1943 - JYLLANDSPOSTEN
Notits: Kronprinsen indvier Rødvig havn. Rødvig, tirsdag (RB).
Ombygningen af Rødvig havn til en moderne fiskerihavn for fiskeriet på Østersøen er nu færdig, og den 27. maj foretages indvielsen af den nye havn af kronprins Frederik. Arbejdet, der er påbegyndt i 1941 af firmaet Kampsax, har kostet 640,000 kr. og udgifterne afholdes dels af Staten, dels af amtet og Lille-Heddinge og Havnelev kommuner.

Dæmninger og tørlægninger 


Idrætsanlæg 


Faxe Stadion 1941 

Bülow Olsen, Næstved 


17-9-1941 - ØSTSJÆLLANDS FOLKEBLAD
Notits: Faxe. Stadion påbegyndes. Mandag aften holdt udvalget for anlæggelse af det nye stadion møde. Til stede var entreprenøren Bülow Olsen, Næstved, og amtsvejinspektør, ingeniør Fischer Rasmussen, der har udarbejdet planerne og fører tilsyn med arbejdet.
Arbejdet er godkendt af beskæftigelsescentralen, og man vil derfor få tilskud efter loven.
Stadion vil spænde over 13–14 tdr. land, men vil blive lavet færdig gennem flere etaper.
Det første arbejde, der tages fat på, er planeringsarbejdet til fodboldbaner, håndboldbaner, spring- og kastebaner.
Materialet til arbejdets udførelse, tipvogne m. m., er nu ankommet, og arbejdet vil blive begyndt torsdag morgen. Foreløbig vil der blive beskæftiget ca. en halv snes mand.Storeheddinge Sportsplads 1941 

Nødhjælpsarbejde 


21-8-1941 - ØSTSJÆLLANDS FOLKEBLAD
Notits: Sportspladsen. Arbejdet på den nye sportsplads i Storehedinge skrider nu godt fremad, omend langsommere end da det påbegyndtes. Til transporten fra det store udgravningsarbejde benyttedes tidligere tipvogne, men da disse er ikke på pladsen mere, må flytningen af den udgravede jord foregå pr. trillebør. Iøvrigt lå arbejdet, der jo er anerkendt som nødhjælpsarbejde, stille i et par måneder, som følge af, at mandskabet skulle ud til andet arbejde. ....

Andre arbejder 


Stevnsfortet 1952-54 

??


Forsvarsanlæg med 1,7 km gange anlagt 1952-1956 i Stevns klint 2 km sydøst for Lille Heddinge. Gangene udgravet ved hjælp af tipvogne.


- - - - 


3-12-1952 - ØSTSJÆLLANDS FOLKEBLAD
Notits: I klemme mellem to tipvogne.
På befæstningsværkstederne ved Lillehedinge klint skete der tidligt i morges et uheld. Den 35-årige arbejdsmand Leo Jensen fra Spjellerup fik det ene ben i klemme mellem to tipvogne. Han fik foden læderet og blev af Falck kørt til Storehedinge Sygehus, hvor han blev indlagt. 


16-3-1953 - ØSTSJÆLLANDS FOLKEBLAD
Notits: I klemme mellem tipvogn og mur.
Arbejdsmand Johannes Frederiksen fra Faxe Ladeplads, der er beskæftiget på arbejdspladsen ved befæstningsværkerne på Stevns, kom lørdag aften i klemme mellem en tipvogn, der var læsset med kalk, og en mur. Han slap med en brækket arm og kunne efter røntgenfotografering på Storehedinge Sygehus, hvor armen blev lagt i gibs, køres til sit hjem.


14-7-1954, 15-7-1954 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsspor og tipvogne udbydes til salg.

Fra Stevnsfort sælges:

90 længder spor à 5 m

110 længder spor à 2 m

3 sporskifter

3 tipvogne

4650 sveller

Nærmere beskrivelse og salgsbetingelser ved henvendelse til

Søværnskommandointendanturen, Holmen, København K.

Tlf. Central 16.155, lokal 180.
Vallø  Dyrehave - oprensning af damme 1942-43 

Køge kommune - beskæftigelsesarbejde 


For

Siden er sidst

rettet


29-3-2020