Tønder-Løgumkloster - Entreprenørarbejder

TØNDER - LØGUMKLOSTER

ENTREPRENØRARBEJDER       SKAL RETTES 

Vejanlæg


Bredebro–Randerup–Ballum 


6-2-1924 - HEJMDAL
Notits: Vejen Bredebro–Randerup–Ballum. Forberedelserne til vejarbejdet Bredebro–Randerup–Ballum er i fuld gang. Hver dag kommer der en stor lastbil med tipvogne og tipvognsspor til bakken op mod Ballum, hvor der bliver et stort jordarbejde at udføre.


Tønder--Løgumkloster-vejen 


18-7-1929 - FLENSBORG AVIS
Notits: Ved vejarbejdet på Tønder--Løgumkloster-vejen har arbejdsmand Hans Henriksen fået sin ene hånd i klemme ved en tipvogn. Han vil være arbejdsudygtig i nogen tid. Arbejdskammeraterne har foretaget en indsamling for at hjælpe ham over den første nød.


Løgumkloster - Slotspladsen 


9-3-1926 - FLENSBORG AVIS
Notits: Løgumkloster, mandag. Stor travlhed hersker der nu på pladsen foran kirken og retsbygningen, den såkaldte slotsplads. Den gamle kirkegårdsmur er nedbrudt, og fundamentet til den nye er færdigt. Man har nu begyndt med arbejdet på selve slotspladsen. Der bliver, som tidligere nævnt, anlagt en ny vej over pladsen; det bliver en art hulvej, som fortsættes i omtrent lige linje mod vest fra alleen forbi kirken og munder ud i Slotsgade mellem H. Pabsts og V. Sehsteds huse. Jordbunden skal sænkes helt på kirkens nordøsthjørne. Jorden køres på tipvogne ned i parken vest for retsbygningen.


Løgumkloster--Arrild vejen 


5-2-1924 - RIBE STIFTS-TIDENDE
Notits: Arrild, fredag. Vejarbejdet på strækningen Løgumkloster Arrild skrider nu godt fremad. I oktober måned påbegyndtes udgravningen af 'Møllebakken' ved Arrild, hvis jordmasser skulle anvendes til at opfylde den ca. 2 km. lange mosestrækning mellem Arrild og Nr. Løgum.
Trods det ugunstige vejr, har der været arbejdet så godt som hver dag i vinterens løb, og i disse dage arbejder en styrke på over 60 mand på udgravningen.
Uafladeligt kører tipvognene, hvis spor går langt ud i mosen, læssede til randen med fyld. Et helt 'tog' ruller hvert øjeblik af sted med mange kubikmeter jord, og hvad der ikke læsses på tipvognene, køres af lange rækker trillebøre mod det samme mål.
Arbejdet med at hugge den faste jord løs og læsse den på går også hurtigt fra hånden. Det glimter af blankslidte hakker og skovle i den klare frostsol.
Vejarbejdet har givet beskæftigelse til mange hænder og føde til mange munde. Ikke blot her fra sognet, men også andre steder fra kommer folk for at søge og få arbejde.
Når solen ringes ned om aftenen og mørket falder på, ser man mange cyklelygter i vor by, og det klemter af mange klokker. Efter dagens arbejde søger den store skare, hvoraf nogle har over 13 km. til arbejdspladsen, hjem, hver til sin arne, hvor den velfortjente hvile venter.
– –
Man håber, at strækningen Løgumkloster–Arrild kan være færdig til 1ste april. Derefter kommer turen til vejen Arrild–Arnum, og når den er færdig, er det Arrild–Skærbæk, der står for tur.


Jejsing 


24-1-1940 - HEJMDAL
Notits: Jejsing. Vejarbejdet standset.
På grund af frosten har man måttet standse det store vejarbejde sydfor byen. I efteråret påbegyndtes her anlæggelsen af en ny vej gennem Jejsing bakke ned til Majborg. Der skal i forbindelse med anlæggelsen af denne vej udføres et stort jordarbejde. Til dette brug har sognet lejet en hel del tipvogne og tipvognsspor. Såsnart frosten er forbi, vil man atter tage fat på arbejdet.

Jernbaneanlæg


Marskbanen Tønder--Ribe  


11-9-1886 - FLENSBORG AVIS
Notits: Tønder, fredag.
Vestbanen. Jordarbejdet på strækningen fra Skærbæk til grænsen er i går af Marskbaneselskabet blevet overdraget i entreprise til entreprenør Petersen i Bredebro. Arbejdet skal være færdigt til 1. marts næste år.
Brobygningen over Hvidåen nærmer sig nu sin fuldendelse. De høje buer på den store bro ere opførte og kunne øjnes i lang afstand. Med jordopfyldningen er man nu nået ud i engene, og man nærmer sig stærkt den nordligste bro.


Tinglev--Tønder Tønder--Højer 


17-10-1891 - FLENSBORG AVIS
Notits: Tønder, fredag.
Jernbanen til Højer. Af de 8 tilbud har regeringen givet det billigste tilslaget på udførelsen af jordarbejdet fra Tønder til slusen, nemlig entreprenør Schiewe i Kiel for 39,303 mark. Som meddelt skal arbejdet være færdigt om et fjerdingår, så vedkommende må ikke ligge på den lade side, og formodentlig vil arbejdet blive påbegyndt så snart som muligt.


21-10-1891 - FLENSBORG AVIS
Notits: Tønder, tirsdag.
Jærnbanen til Højer. Entreprenør L. P. Johansen her i byen har overtaget bygningen af broerne på strækningen fra Tønder til Højer.

Diger 


Højer--Emmerlev Klev 


23-4-1926 - RIBE STIFTS-TIDENDE
Notits: Bygningen af Højer–Emmerlev-diget, det første af afvandingsarbejderne, er overdraget den lavestbydende, bygmester Jul. Hansen, Tønder. Arbejdet skal ledes af entreprenør Sucht, og man regner med at kunne beskæftige 30 arbejdere hele sommeren. Arbejdet vil blive påbegyndt så snart lokomotiver, tipvogne, skinner og lignende til jordtransporten er bragt til veje.


25-4-1926 - FLENSBORG AVIS
Notits: Højer. Afvandingen. Efter forlydende tager man i næste uge fat på arbejdet med Emmerlevdiget. En del forarbejder er allerede udførte, ligesom der til Højer station er ankommet en del materieal: tipvogne og andet.


27-5-1926 - FLENSBORG AVIS
Notits: Det nye dige. Arbejdet skrider godt fremad.
Arbejdet med det nye dige skrider nu godt fremad.Jorden tages ved Emmerlev Klev, hvor der allerede er gjort et antageligt hul. Der arbejdes med to tipvognstog, hver på henved 20 tipvogne, og to arbejdsstyrker, hver på 14–15 mand. Den ene styrke arbejder ved kleven med påfyldning af vognene, og den anden udjævner materialet. Hovedstammen i diget bliver sand, ovenpå lægges et lag jord, og endelig beklædes diget med græstørv. Arbejderne, som er sysselsatte, er væsentlig fra Emmerlev og Højer. ....


22-6-1926 - FLENSBORG AVIS
Notits: Emmerlev Klev har i år forandret udseendet en del; for det første er selve diget, der går langs Vadehavet fra Højer til Emmerlev Klev, i denne tid under udbedring, og til daglig er der en ret anselig arbejdsstyrke i gang med at forhøje diget og foretage en omfattende regulering. Der arbejdes med to tipvognstog, og er er lagt skinner langs den tidligere benyttede cykle- og gangsti fra Højer til Emmerlev Klev, så det kan anbefales cyklister kun at benytte vejen efter Ballum til Emmerlev. ....


2-7-1926 - FLENSBORG AVIS
Notits: Højer, torsdag.
Anlægget af det nye dige til Emmerlev Klev er nu i fuld gang, og dagen igennem stønner de små motortog langs kystlinien med tipvognene fulde af fyld til diget. Fylden hentes helt ude ved klevet, hvor en større arbejdsstyrke er sysselsat med at grave det ud af højlandet, og det transporteres så ind til diget, der er påbegyndt inde ved Højer. Langs hele kysten er der lagt tipvognsspor, hvad der ikke gør den særlig tiltrækkende for fremmede; men det skal jo være galt, før det kan blive godt. I løbet af sommeren venter man at have det meste af det lange dige færdigt.


Rømø sydvestlige dige 


26-3-1925 - FLENSBORG AVIS
Notits: Licitation over Rømø-digerne.
Mandag åbnedes ved Hedeselskabet i Tønder tilbudene over inddigningen af den sydvestlige del af Rømø. Der var indkommet følgende tilbud: Dalgas og Østergaard i Brande 245,883 kroner, Aksel Kayser i København 246,147 kroner, Carl Nielsen i Fruens Bøge ved Odense (der byggede Rejsby-diget) 261,120 kroner, Hoffmann & Sønner i København 312,000 kroner, Larsen i København 313,470 kroner, Josefsen i Dronningborg 339,080 kroner, Styr & Prosch Jensen i København 351,117 kroner, Einar Park i Horsens 357,004 kroner og A. Gudnitz i København 411,794 kroner.
De tilbudsgivende skal stå ved deres tilbud i en måned. Det foretrukne tilbud skal antages af Ministeriet for offentlige Arbejder, og derefter kan arbejdet ventes påbegyndt.


9-9-1925 - VESTKYSTEN - ESBJERG
ARTIKEL: Digebygningen på Rømø.


5-1-1926 - FLENSBORG AVIS
Notits: (Rømø). De nye diger.
Arbejdet ved det sydvestlige dige skrider godt fremad, skønt der kun arbejdes med en lille styrke; det meste fyld flyttes med tipvogne og motor. – Så snart vejret tillader det, vil tilførslen af materiel til det nordøstlige dige blive påbegyndt. Dette bliver et større arbejde, idet der til diget, der bliver henved 11 kilometer langt,her skal bruges gravemaskine. Firmaet, der skal bygge dette dige, er fra Hellerup på Sjælland. Dette dige skal være færdigt til 1. september 1927. 


Juvre-diget 


23-1-1926 - FLENSBORG AVIS
Notits: Brøns, fredag.
Den store gravemaskine, som blev anvendt ved opførelsen af Vester Vedsted–Søndernæs-diget er nu nedtaget. Afmonteringen har været meget besværlig, dels på grund af det kolde vejr, dels fordi møtrikerne ofte var rustede fast, så bolten måtte hugges over med mejsel.
Transporten af stykkerne til Brøns station var heller ikke let, dels på grund af den dårlige vej og dels på grund af de enkelte stykkers størrelse og vægt. Således vejede for eksempel kedlen 6000 kilogram og der måtte otte heste til for at slæbe den. Maskinen er af Nielsen og Hansen i Odense solgt til entreprenørfirmaet Styrup og Prosch Jensen i København, som vil bruge den ved opførelsen af det nye dige på Rømø.


2-3-1927 - RIBE STIFTS-TIDENDE
Notits: Digearbejdet. Rømø, onsdag.
Ministeriet er gået med til, at diget nord for Juvre, der var under bygning, men som af stormene i oktober 1926 blev meget beskadiget, opbygges og forstærkes. Forstærkningen af den ydre skråning, der får sit udspring ved St. 31, skal udføres med tipvogne. Firmaet Styrup & Prosch Jensen, der har overtaget arbejdet, vil selvfølgelig fremskynde reparationerne på gravemaskinen således, at den kan være færdig og køre tilbage til St. 40, for dér at begynde sit arbejde midt i marts måned, om vejrforholdene tillader det. Digestrækningen mellem Nord- og Syd-Tvismark vil muligvis blive færdig i denne uge.


21-9-1927 - VESTKYSTEN - ESBJERG
Notits: Lokomotivet til Rømø indskibet i Esbjerg havn.
Som meddelt i går, skulle der i nær fremtid sendes et lokomotiv til Rømø i anledning af den sænkning, der er foregået med Rømødiget.
Efter hvad vi erfarer på Esbjerg havn i dag, er lokomotivet blevet indskibet her for at blive sejlet til Rømø, hvor det med tipvogne skal køre sand ud til diget.
Lokomotivet er blevet bragt ombord på tjalken 'Marie', der måske allerede i dag afgår med sin ualmindelige last.
Lokomotiver, der naturligvis blev anbragt i skibet ved hjælp af en af kranerne på havnen, vejer 7 tons.

Dæmninger og tørlægninger 


Tøndermaskens afvanding  


17-8-1926 - FLENSBORG AVIS
Afvandingen af Sejersbæk-lavningen.
Der er nu fra ministeriet givet digelavet bemyndigelse til at afslutte kontrakt med Rømøfirmaet Stürup & Prosch Jensen om udførelse af det store arbejde med afvandingen af Sejersbæk-lavningen. Kontrakten vil blive afsluttet med det første, og derefter kan der snarest ventes at komme gang i de forberedende arbejder.


29-7-1927 - FLENSBORG AVIS
Notits: Højer, torsdag. Møllestrømmen fra Højer–Rudbøl-diget til jernbanebroen er nu færdig. Gravemaskinen er flyttet tilbage til udgangspunktet ved diget og har straks begyndt arbejdet med udgravningen af kanalstykket fra diget ud til Vidåen. De udgravede jordmasser bringes i transportvogne og med lokomotiv ad skinnevejen til ud Højer sluse, hvor man er begyndt med at bygge et digestykke langs Vidåen. Landevejen ved den såkaldte 'hvide bro' bliver lagt op i højde med det nye dige, som kommer til at krydse vejen. Det var oprindelig meningen, at en helt ny, mindre maskine skulle besørge udgravningen af det sidste stykke af Møllestrømmen. Men da maskinen kom fra Hamborg, havde man taget anden bestemmelse. Den skal nu til Rømø, hvor samme firma udfører digearbejder. Maskinen bliver i disse dage ved Højer sluse ladet ind i et motorskib.

Siden er senest

rettet


23-9-2019 


Andre arbejder 


TØNDER KASERNE 


12-9-1951 - HEJMDAL
Artikel: Pilotering med 700 pæle ved Tønder kaserne.
Oskar M. Haugaard.              #3693


SÆD TOLDSTED 


19-9-1922 - HEJMDAL
Notits: Toldbygninger ved Sæd. Opførelsen af en toldbygning ved grænsen syd for Sæd er påbegyndt. På grund af den lave beliggenhed må byggegrunden opfyldes. Der er indtruffet tipvogne og skinner til dette arbejde.TØNDER - SKIBBROKANALENS OPFYLDNING 


2-12-1933 - FLENSBORG AVIS
Notits: Opfyldning af skibbrokanalen i Tønder. 


6-12-1933 - FLENSBORG AVIS
Notits: Tønder. Skibbrokanalens tilfyldning.
Byrådet har nu fået lov til at anlægge et tipvognsspor hen over Chr. Petersens fenne, så formaliteterne er i orden. Arbejdet kan påbegyndes, hvad dag det skal være, når bare det ville holde op med at fryse; i øjeblikket er jorden hård at arbejde i, men man regner med inden længe at kunne tage fat. 


6-1-1934 - FLENSBORG AVIS
Notits: Tønder.
Arbejdet ved Skibsbrokanalen har nu taget sin begyndelse. Som det blev vedtaget, skulle arbejdet ledes skiftevis af byens entreprenører; foreløbig ledes det af entreprenør Jensen, og der er nu sat en halv snes mand i arbejde, hovedsagelig med rent forberedende arbejder, planering af jorden til tipvognsspor og så videre. Nu vil det vel så ikke vare længe, før idyllen er forbi; sært vemodigt at tænke sig den tid, da dampere lå fortøjede over for Bernhard Duus, og man kunne prale af at bo i en søkøbstad.


VIDÅEN - DIGER 


19-8-1949 - JYDSKE TIDENDE
Ing. Svend Stuhr. udfører digeforstærkning ved Vidåen. Tipvognstog.