Lolland - Diverse

LOLLAND

DIVERSE

VEJLØ BRO


UTM32: N 6080140, E 631720 - Ref.nr. 129.15.


Ejer:

19??-2000  Ukendt 


Anlægsbro med spor på Vejlø i Nakskov fjord.


Bane anlagt 19??, nedlagt 2000.

Sporvidde ukendt. Håndkraft.

RYDE SAVVÆRK


UTM32: N 6073500, E 652820 - Ref.nr. 129.aa. 


Ejer:  Ukendt


Savværk i Kristianssæde skov ved Ryde trb. (LJ). Formål ukendt.


Bane anlagt (før) 1960, nedlagt 19.. .

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


Sydlollands Lokalhistoriske Arkiv
Billede B 716 - 1925. Kristianssædevej. Ryde Savværk. (Spor.)


- - - - 


Spøer - Hovedbog 1958-61:

1-12-1960: 4020 kg 10 kg skinner.

12-5-1961: 4956 kg 10 kg br. skinne.

SÆBYHOLM, Halsted


UTM32: N 6078728, E 640720 - Ref.nr. 129.17. 


Ejer:  Grevskabet Hardenberg.


Ca. 200 m spor fra gården mod nord. Roespor?


Bane anlagt 1904?, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft heste?


- - - -


30-11-1904 - LOLLAND-FALSTERS STIFTS-TIDENDE

Maribo amtsråd. Mødet den 30. november 1904.

29.  Skrivelse fra Ministeriet for offentlige Arbejder af 20. oktober 1904, hvorved meddeles approbation på udkast til deklaration, indeholdende de betingelser, på hvilke amtsrådets vejudvalg har meddelt Grevskabet Hardenberg tilladelse til at føre et roespor tværs over Maribo-Nakskov landevej udfor Sæbyholm i station

6. +23,56, dog at der i den ommeldte deklaration vil være at indføre bestemmelse om, at amtets vejvæsen i forening med det stedlige politi skal fastsætte de nærmere betingelser for benyttelse af anden bevægkraft end heste. 

(A. T. 1894 nr. 131.)

KRAMNITZE GRUSVÆRK


UTM32: N 6064300, E 645250 - Ref.nr. 131.02. 


Ejer:

Ejer:  193?-193?  Det Lollandske Digelag


Grusværk syd for diget ved Kramnitze?. Solgt 1939?.


Bane anlagt 1936, nedlagt 1939? . 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


Marius Hansen: Stormflodsdiget

.... Da der flere steder langs digerne årligt afsattes store mængder sand og grus ind mod digerne - og da dette især ved sluserne var til stor gene for afløbene, mente Digelaget sig berettiget til at sælge grus og sten, hvor det alligevel skulle fjernes. Tilsandingen var især betydelig ved Dragsmindeslusen og Kramnitze. Digelaget fandt det naturligt at få mest ud af disse tilstande. Hvis man kunne sortere materialet, ville man opnå langt bedre priser. I 1936 besluttede man sig derfor til at anskaffe et grussorteringsanlæg med spor og tipvogne. Anlægget skulle derefter bortforpagtes. Alt tegnede sig såre godt indtil Vandbygningsvæsenets direktør dukkede op i billedet. Anlægget og grussalget var i strid med kystfredningsloven. Ministeriet forlangte det fjernet. Det var man ikke meget for - og henviste til vedtægterne af 1905, der pålagde digebestyrelsen at gøre de arealer, der hørte under dets administration, så frugtbringende som muligt. Det samme sagde Digelagets reglement - og sådan havde det været praksis siden 1880. Da enighed ikke kunne opnås, foreslog Digelaget en kystkommision nedsat til at afgøre sagen. Det skete ved en kendelse i november 1938 - og den gik Digelaget imod. Efter denne kendelse blev al grussalg forbudt - og grussorteringsanlægget blev solgt til en lodsejer, der havde betydelige grus- og stenbanker på sit areal. ....13-12-1939 - LANDBRUGERNES DAGBLAD
Notits: Digelagets grus- og stenværk solgt.
For et par år siden anskaffede bestyrelsen for 'Det lollandske Digelag' et stort grus- og stenværk med tilhørende tipvogne og jernbanespor. Til værket, der kostede adskillige tusinde kroner, opførtes endvidere vest for 'Dragsminde' et betonfundament i diget. Nu er hele herligheden – vist uden nogen sinde at have været anvendt efter formålet – solgt til grd. H. Heise, Tjørnebjerggaard, der som bekendt i mange år har haft sit eget grusværk på Skarholmen. Nu vil Digelagets store værk blive opstillet her.


NYSTED KALKVÆRK /

NYSTED KALK- OG KRIDTVÆRK / ÅLHOLM KALK- OG KRIDTVÆRK


UTM32: N 6060000, E 676310 - Ref.nr. 132.01.


Ejer:

1922-1925  Fabr. J. Larsen

1925-19??  Raben-Levetzau, Ålholm gods

1941-19??  A/S Dansk Asfaltfabrik, København


Kalkværk syd for Nysted. Gamle værk opført 1922, nye værk opført 1925.


Bane anlagt 192?, nedlagt 19??.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiver.


Motorlokomotiver

(1)  ?  ?  ?  ?   >1924  ?  ? 

(2)  ?  ?  ?  ?   >1924  ?  ?

(3)  ?  B dm  Gm  ?  193?  ?  ?  type 20/24 


(*)  Februar 1948 søger Dansk Asfaltfabrik 1 stk. ca. 4 tons

       diesellokomotiv (til Nysted?).


- - - -


G IX 5 - 23  Nysted Kalk- og Kridtværks Bro


2-12-1925: Nysted Kalk- og Kridtværk ansøger om tilladelse til at måtte bibeholde en ca. 600 m S for havnen opført anlægsbro, der efter medfølgende tegning og beskrivelse består af en pælebro med lukket overbygning, som er delt i 2 halvdele, af hvilken den ene indeholder et transportbånd, og den anden en 180x90 cm gennemgang. Transportbåndets maskineri samt et sigteværk er placeret på brohovedet. Broen er bygget af afbarkede 30 cm runde granpæle.


Min.for Off. Arb. 21-4-1926: Tilladelse er givet af Min.


Vandbygningsdirektoratets arkiv (SA edb-nr. 8004617531)

TJØRNEBJERGGÅRDEN STENLEJE 


UTM32: N 6063800, E 646700 - Ref.nr. 131.xx. 


Ejer:

19??-1942  Stigaard Amler og Niels Hansen


Nærmere beliggenhed ukendt.


Bane anlagt 19??, nedlagt 1942?.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


13-12-1939 - LANDBRUGERNES DAGBLAD
Notits: Digelagets grus- og stenværk solgt.
For et par år siden anskaffede bestyrelsen for 'Det lollandske Digelag' et stort grus- og stenværk med tilhørende tipvogne og jernbanespor. Til værket, der kostede adskillige tusinde kroner, opførtes endvidere vest for 'Dragsminde' et betonfundament i diget. Nu er hele herligheden – vist uden nogen sinde at have været anvendt efter formålet – solgt til grd. H. Heise, Tjørnebjerggaard, der som bekendt i mange år har haft sit eget grusværk på Skarholmen. Nu vil Digelagets store værk blive opstillet her.


9-12-1942 - BERLINGSKE TIDENDE

Auktion i stenlejet ved Tjørnebjerggården pr. Rødby. Efter begæring af fabrikant Stigaard Amler, Kraghave, og murermester Niels Hansen, Nakskov, afholdes onsdag d. 16. dec. kl. 14 på grund af opløsning af interessentskabet frivillig auktion over de interessentskabet tilhørende maskiner m. v., hvoraf nævnes: Grus- og stensorterer på skinner, tipvogne à ¾ m³, ca. 150 m tipvognsspor (sporvidde 60 cm), arbejdsskur, diverse redskaber til grus- og stengravning, stor sandsuger, remme og remskiver, 18–20 HK Juncker dieselmotor (2 cyl., ca. 2 år, god stand). Endvidere sælges International traktor m. Imbert generator, 10--20 HK. Auktionen afholdes i stenlejet, hvor effekterne kan beses. Tre måneders kredit til de undertegnede incassator bekendte, vederhæftige købere. Udenjurisdiktionskøbere må medbringe soliditetserklæring.

Rødby, den 4. december 1942. Chr. Petersen, auktionsleder.

FLINTINGE KALKVÆRK


UTM32: N 6071600, E 675800 - Ref.nr. 1XX.xx. 


Ejer:

19??-1942  Erik Mortensen


Nærmere beliggenhed ukendt.


Bane anlagt 19??, nedlagt 1942?.

Sporvidde 700 mm. Trækkraft motorlokomotiv?


- - - -


7-11-1940, 8-11-1940 - BERLINGSKE TIDENDE

Tipvogne. 2-3 tipvogne (700 mm) købes. Flintings Langgaard, Flintinge. Tlf. Grænge 15.


23-3-1948 - JYLLANDSPOSTEN

Motorlokomotiv til 700 mm spor, 4 tipvogne, købes, evt. lejes, samlet eller delt. Flintinge Kalkværk, Flintinge, Lolland, tlf. Grænge 15x.


1-9-1949 - JYLLANDSPOSTEN

El-spandekæde gravemaskine C.B. Hofmann 10-12 m³ til spor og elkraft med indtil 7 m udlægger billigt til salg. Flintinge Kalkværk, Flintinge, tlf. Grænge 15x.

RADSTED SAVVÆRK


UTM32: N 6074000, E 673000 - Ref.nr. 1XX.xx. 


Ejer:

1947-19??  H. Møller Andersen 


Nærmere beliggenhed ukendt. (Samme som Skelstofte Mose?).


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


19-3-1947, 20-3-1947 - JYLLANDSPOSTEN

Til salg. 1 stk. G.M. kløvemaskine for generatorbrænde med eller uden elektromotor, 1 stk. H.N. & Co. 40 m råtrætransportør, automatisk fremtræk med elektromotor, 1 stk. 7,0 m 300 mm remtransportør med elektromotor og automatisk frem- og tilbagekobling, 1 stk. H.N. & Co. tørreovn for røggastørring, til sav og tørvesmuldfyring (med eller uden elektromotor), 5 stk. gittervogne og tilhørende spor. Elektromotorerne er 380 v vekselstrøm. Alle dele i komplet stand og kan ses i arbejde. H. Møller Andersen, Radsted Savværk pr. Sakskøbing.

RANDERS TRÆVAREFABRIKKER


UTM32: N 6065150, E 660390 - Ref.nr. 1XX.xx. 


Ejer:

1905-19??  Akts. Randers Trævarefabrikker


Fabrik i Thorslunde sogn med bane til transport af tømmer.


Bane anlagt 1905?, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


30-5-1905 - LOLLAND-FALSTERS STIFTS-TIDENDE

Maribo Amtsråd. Mødet den 30. maj 1905.

21.  Skrivelse fra Ministeriet for offentlige Arbejder af 24. marts 1905, hvorved meddeles approbation på udkast til deklaration, indeholdende de betingelser, på hvilke amtsrådets vejudvalg har meddelt aktieselskabet ‘Randers Trævarefabrikker’ som ejer af ejendommen matr. nr. 32 i Thorslunde by og sogn tilladelse til at føre et skinnespor til transport af tømmer tværs over Herritslev--Sædinge landevej i st. 2+8, 47.

Til efterretning. 

BERRITSGAARD


UTM32: N 6078200, E 671270 - Ref.nr. 1XX.xx. 


Ejer:


Større gård 3 km nord for Saxkjøbing. Formål ukendt.


Sporvidde 785 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


H. Hoffmann & Sønner - Materielfortegnelse

Udlånt 12-4-1946 fra Motorvejsbyggeri Lolland til Berritsgaard: 1 tipvogn type 1c og 210 m 12 kg skinner. Returneret 12-9-1946.

HAMBORGSKOVEN ANLÆGSBRO


UTM32: N 6074400, E 681700 - Ref.nr. 1XX.xx. 


Ejer:

19??  Ukendt.


Anlægsbro i Guldborgsund ved Storskoven på Lolland ca. 4 km nord for Nykøbing.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Håndkraft.

H. F. HANSEN, Sakskøbing


UTM32: N 6075500, E 669700 - Ref.nr. 1XX.xx. 


Ejer:

1918  H. F. Hansen


Formål ukendt. Evt. kun lokomobil?


- - - -


11-12-1918, 12-12-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Et godt, brugt lokomotiv, vægt 4 à 5 tons, 10 à 12 H. K., ønskes. Tilbud modtages af  H. F. Hansen, Saxkjøbing.

Smed L. HANSEN, Græshave


UTM32: N 6072150, E 642680 - Ref.nr. 1XX.xx. 


Ejer:

1910  L. Hansen


Beliggenhed ukendt.


- - - -


18-1-1910 - LOLLAND-FALSTERS STIFTS-TIDENDE   

Roespor. Alt til roetransport leveres. Skifter, klatrespor, transportable spor i alle længder samt vogne. Tilbud på forlangende. Smed L. Hansen, Græshave pr. Nakskov.

SAXKJØBING STENVÆRK


UTM32: N 6074700, E 669850 - Ref.nr. 130.07. 


Ejer:

19??-1946  Ukendt

1950            A. Stoltze Møller og H.K. Rasmussen

19??             P. Hansen


Stenværk 1 km syd for Sakskøbing. Lukket ca. 1960.


Bane anlagt (før) 1937, nedlagt 195?.

Sporvidde ukendt. Trækkraft motorlokomotiv.


Motorlokomotiv

(1)  ?  B   ?  ?  ?  ?  ?


- - - -


Spøer Hovedbog 1937-41:

1937: Spordele.

1938: Spordele, vogndele 600 mm.

1939: Vogndele.

SAXKJØBING GASVÆRK


UTM32: N 6075256, E 669390 - Ref.nr. 130.xx.


Ejer:

19??-19??  Saxkjøbing kommune


Spor ved maskinhus. Nedrevet 1973.


Bane anlagt 19??, nedlagt 1973?.

Sporvidde ukendt. Trækkraft håndkraft.


Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv
Billede Ø 1111 - 3 / 27 - Maskinhus med tipvogns spor ca. 1950.
Gasværket blev opført i 1865 og var klar til afprøvning 1. jan. 1866. Første bestyrer var tidligere handskemager Petersen. Nedrevet i 1973.
Artikel findes i Årsskrift 2000, Lokalhistorisk Arkiv & Fonden til udgivelse af Sakskøbings historie.

BLANS HAVN


UTM32: N 6082950, E 656075 - Ref.nr. 129.xx.


Ejer:

19??-19??  Ukendt


Spor til udskibning af sand. Lukket ca. 1960.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft håndkraft.

Smedemester HENRIKSEN, Fuglse


UTM32: N 6065430, E 662240 - Ref.nr. 129.xx.


Ejer:

1900-19??  Smedemester Henriksen, Fuglse pr. Holeby


Formål ukendt.


Muligvis kun handelsobjekt.


- - - -


1-11-1900, 5-11-1900 - BERLINGSKE TIDENDE

Tipvogne tilsalg. 8 stkr. lidt brugte tipvogne med stålkasser (tipper til siden) af Dolbergs i Rostock ere billige tilsalg ved smedemester Henriksen, Fuglse pr. Holeby st.

? , Nakskov?


UTM32: N 6078000, E 637200 - Ref.nr. 129.xx.


Ejer:

189?-1895?  ? Fleischer 


Formål m.m. ukendt.


- - - -


7-2-1895, 8-2-1895, 9-2-1895 - FYENS STIFTSTIDENDE

Et transportabelt roespor, så godt som nyt, 1033 alen langt, med tilhørende tipvogne og øvrigt tilbehør, kan kjøbes billig, delt eller samlet, ved henvendelse til herredsfuldmægtig Fleischer i Nakskov. – Kredit til Mikkelsdag 1895.

BRØDRENE BRUHN, Bandholm


UTM32: N 6079000, E 659500 - Ref.nr. 129.xx.


Ejer:

1877?  Brødrene Bruhn, Bandholm? 


Formål m.m. ukendt.  Handelsfa. /Entreprenør?


- - - -


13-8-1877, 14-8-1877, 15-8-1877 - BERLINGSKE TIDENDE

Tipvogne. 27 tipvogne ere til salg hos Brødrene Bruhn i Bandholm.


11-9-1879, 15-9-1879, 18-9-1879

Ifølge vedkommende udlægshavers begjæring og efter overenskomst med auctionsdirecteuren afholdes løverdagen sen 20de september førstk., formiddag kl. 10, i Bandholm offentlig auction over 26 stkr. tipvogne.

Bekjendte og vederhæftige købere kunne vente credit i 6 uger.

Maribo, den 8de september 1879. Erik Kjær, sagfører.

CASPER ANDREA's EFTFG., Nakskov


UTM32: N 6078300, E 636600 - Ref.nr. 129.xx.


Ejer:

1924?-  ?   


Lossebro ukendt sted. Formentlig sten- og grushandel.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


4-6-1924, 7-6-1924 - BERLINGSKE TIDENDE

Tilsalg. En lossebro, ca. 68 meter lang, med sporanlæg og hejseværk, elektrisk motor, ca 12 hestekraft, kran og 2 tipvogne er billig tilsalg ved henvendelse til Casper Andrea's Eftfg. Nakskov. Statstelefon nr. 7, telefon nr. 108. 


7-6-1924 - BERLINGSKE TIDENDE

Singels tilsalg. Ca. 400 tons prima nøddesingels og ca. 1000 prima støbesingels fra Hårbølle er billigt tilsalg fob or cif god dansk havn. Tilbud sendes til Casper Andrea's Eftfg. Nakskov. Statstelefon nr. 7, telefon nr. 108.

LOLLAND ELFORSYNING og NAKSKOV KOMMUNALE GASVÆRK 


UTM32: N 6078000, E 637200 - Ref.nr. 129.xx.


Ejer:

1946?-  ? Nakskov kommune  


Formål m.m. ukendt.


- - - -


Danmark set fra luften
1946? - På billede ses Vogndrejeskive og 4 tipvogne.


http://www.kb.dk/danmarksetfraluften/images/luftfo/2011/maj/luftfoto/object326211

Siden er senest rettet


25-2-2016 

13-7-2019