Ringkøbing - Diverse

RINGKØBING

DIVERSE                   Ikke færdig

RINGKØBING KALKSANDSTENSFABRIK


UTM 32N: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 61.xx. 


Ejer:

1918-1921  A/S Ringkøbing Kalksandstensfabrik (Niels Poulsen & Co.)


Beliggenhed ukendt.


Sporvidde 800 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


9-6-1907 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Notits: Kalksandstensfabrikken i Ringkjøbing. Sagfører Grove har meddelt byrådet, at aktieselskabet 'Ringkjøbing Kalksandstensfabrik' nu ikke ønskede at købe det omtalte jordstykke vest for gasværket.
Fabrikant Augustinus Nielsen androg om at købe ca. 1 td. land, vest for Herningvejen, ved anlæget til opførelsen af en kalksandstensfabrik samt tilladelse til at anlægge et tipvognspor langs anlægets sydlige side.
Det vedtoges at sælge på nærmere fastsatte betingelser.


20-12-1907 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Artikel: Ringkjøbing Kalksandstensfabrik.


3-7-1918, 5-7-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Ca. 400 meter 22½ kg skinner, er til salg. Sporet kan beses på A/S Ringkjøbing Kalksandstensfabrik. Niels Poulsen, Villa ‘Toga’, Ringkøbing.


16-5-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Brændt fabrik.

* Ringkøbing, 15. maj. Ringkøbing Kalksandstensfabrik, der var omdannet til lyngmelsfabrik og tilhørte firmaet Niels Poulsen & Co., er i aften totalt nedbrændt. Ilden formenes opstået fra en slaglemølle, og den greb så voldsomt om sig i løbet af få minutter, at brandvæsenet stod magtesløst. Skaden anslås til 200,000 kr. 


24-6-1920 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Notits: En ung arbejdsmand falder under et læs sand og kvæles.
Ludvig Jensen fra Fjaltring var i går formiddags beskæftiget med at køre 'fyld' fra grusgraven bag lystanlæget i Ringkøbing om bag cementfabriken. Ved 11-tiden var Jensen kørt fra grusgraven med to tipvogne fyld; men da det varede noget længe, inden han vendte tilbage, gik den mand, der læssede i graven, op til fabriken for at se efter ham. Han fandt ham da liggende på ryggen under læsset fra den ene tipvogn, hvis indhold var væltet ud over ham. I hast kom der hjælp til, og man fik ham befriet, men det var for sent, han var død, kvalt af jordmassen.
Den dræbte, der kun var 23 år gl., var en flittig og afholdt arbejder, hvis død har vakt stor deltagelse. Han var ugift; hans forældre bor i Fjaltring.


10-3-1921, 12-3-1921, 15-3-1921, 17-3-1921 - JYLLANDSPOSTEN

Kalksandstensmaskiner sælges samlet eller delt: 1 stenpresse, 1 kollergang, 1 herdekedel (længde 8,52, indv. diam. 2 m, pladetykkelse 13,5 mm), 13 stkr. jerntrollier (sporv. 80 cm, pladestørrelse 1,88 og 1 m), 1 kuglemølle, 1 knivblandemaskine, 1 vandbeholder (1,6 høj 2,35 diam.) og en hovedaksel med remskiver.

En 30 HK dieselmotor (opretstående, dansk fabrikat). Niels Poulsen, Villa ‘Toga’, Ringkøbing. Tlf. nr. 109.


7-5-1944 - JYLLANDSPOSTEN

En jerntrolje 1,8 mX1,00 mX8 mm, med stålhjul og rullelejer, er til salg. N. Poulsen, v/Anlæget, Ringkøbing. Tlf. 109. 

RINGKØBING AMTS VAREINDKØBSFORENING


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 61.xx. 


Ejer: Andelsselskab , Holstebro


Ejer af Andelskalkværket i Hjerm 1908-1915 (40.xx) .

RINDUM MERGELLEJE


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 49.03.


Ejer:

Andelsselskabet Vestjyllands Mergelforsyning


Mergelleje ved Mejlbygård med 2 km bane fra Ringkøbing st. (DSB), oprindelig smalspor, fra 1911 normalspor. Desuden smalspor i graven.


Bane anlagt 1909, nedlagt 19??.

Sporvidde ?700 og 1435 mm.

Trækkraft damplokomotiver og motorlokomotiver.


Motorlokomotiver 700 mm

(1)   ?   ? bm   CBH   ?  c1907  CBH   ? 

(2)   ?   B bm  PM   14880/407  1944  Ford  40 hk  type FD


(1)  Købt 1909 fra Blaksmark Mergelbane (65.02).

(2)  Købt 19?? fra ??. Evt. brugt andet steds? Oprindelig leveret til

        entr. H. E. Riisberg, Århus.


Damplokomotiver 700 mm

(11)  ?   B t   O&K   3487  1909  30 hk


(11)  Købt 1909. Leveret nyt til Den Heer A. de Vries, Zijdeweg &

         Boorkhof, Holland.

         1910 solgt til Grathe Hede Mergelbane (46.01)?. Før 1915 til

         Klåbygård mergelleje (80.xx). Udrangeret 1931, ophugget 1956?.


Vestjyllands Mergelforsyning havde også baner ved Damhusåens Mergelleje (xx.xx), Klåbygård(80.xx) samt Hillerslev Kalkværk (22.03).


- - - - 


24-2-1911 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Rindom Mergelbane. Efterat gårdejer Iv. Harpøth i sin tid havde protesteret mod Rindom nye mergelbanes retningslinie og fået medhold heri ved retten, lod selskabet ‘Vestjyllands Mergelforsyning’ linien ændre og fik den således ændrede plan godkendt af amtsrådet og ministeriet. Men Harpøth lod nu atter under påberåbelse af unøjagtigheder i planen, nedlægge forbud mod udmeldelse af vurderingsmænd; dette forbud er i følge ‘Ringkj. A. Dagbl.’ nu blevet stadfæstet af retten i Varde, og selskabet er derhos dømt til at betale Harpøth omkostningerne ved forbudets nedlæggelse og sagen med henholdsvis 77 kr. 13 øre og 30 kr.


1911-12 - DSB - Beretning om driften

Baneafd., arbejder for fremmede: Vestjyllands Mergelforsyning, sporanlæg, Ringkøbing (under færdiggørelse).


1-9-1912, 4-9-1912 - JYLLANDSPOSTEN

Licitation. Andelsselskabet ‘Vestjyllands Mergelforsyning’ udbyder herved arbejdet i Rindom mergelleje i entreprise i henhold til betingelser, der kan fås udleverede ved henvendelse til undertegnede, hvortil tilbud må være indleverede inden den 7. septbr. d. a. Brændtoft pr. Ringkøbing, den 22. august 1912. N. Bjerg Nielsen.


1912-13 - DSB - Beretning om driften

Baneafd., arbejder for fremmede: Vestjyllands Mergelforsyning, sporanlæg, Ringkøbing.


20-5-1913, 21-5-1913, 22-5-1913 - JYLLANDSPOSTEN

Lokomotivfører. Pladsen som lokomotivfører ved Rindom Mergeleje er ledig fra 1. juni d. a. Ansøgninger med anbefalinger bedes sendt til undertegnede inden den 26. d. m. N. Bjærg Nielsen, Brændtoft pr. Ringkøbing.


4-11-1915 - JYLLANDSPOSTEN

Viborg Overrets domme: Under en af Andelsselskabet Vestjyllands Mergelforsyning ved Århus købstads ordinære ret anlagt sag er grosserer Poul Cohrt i Århus søgt til betaling af 675 kr. som rest på betalingen for en del til ham solgt banemateriel, bestående af et parti skinner og 10 tipvogne, der beroede i Rindom Mergelleje, og hvoraf han har aftaget skinnerne, mens tipvognene vedvarende er beroende i mergellejet.

Cohrt har påstået sig frifunden, fordi selskabet i strid med handelens vilkår har undladt at levere vognene i kontraktmæssig stand på Ringkøbing station, hvorfor han har annulleret købet. Da han imidlertid ikke har ført bevis for, at han nogen sinde har givet selskabet ordre til levering af vognene - der efter det oplyste skulle forblive stående i mergellejet indtil videre for at afvente, om det lykkedes Cohrt at videresælge dem - vil han ifølge overrettens dom ikke kunne kræve handelens ophævelse, og da selskabet må have krav på dens opfyldelse, har overretten billiget, at han ved underretsdommen er tilpligtet at betale det indsøgte beløb, dog således at betalingen vil være at gøre afhængig af, at de 10 tipvogne leveres på Ringkøbing station i brugt, men god stand.

RINGKØBING FISKE EXPORT


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 61.xx. 


Ejer:

1964  Ringkøbing Fiske Export


Dambrug ?  Beliggehed uekndt.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt. 


- - - -


Spøer Hovedbog 1961-64:

1-7-1964: 340 meter br. 7 kg skinner m/lasker.

2 sæt br. hjul 300x600x54 m/SKF. Spordele. 

P. H. ANTONIUSSEN, Rindum


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 61.xx. 


Ejer:

1908-1909  P. H. Antoniussen, Mejlbygård, Rindum 


Mergelleje ved Mejlbygård ?

Sporvidde ukendt. Trækkraft spil.


- - - -


8-3-1908, 10-3-1908, 11-3-1908

Tipvognespor med tipvogne ønskes til købs eller leje til 1. april. P. H. Antoniussen, Mejlbygaard i Rindom, Ringkøbing.


15-9-1909, 18-9-1909, 21-9-1909 - JYLLANDSPOSTEN

På grund af salg af mergellejet er en 5 HK Petroleumsmotor ‘Dan’ med ophalespil og centrifugalpumpe samt tipvogne og spor samt nogle 3 tm. rør samt nogle bredfælgede vogne billigt til salg hos P. H. Antonius, Mejlbygaard i Rindum pr. Ringkøbing.

TH. CHRISTENSEN, Rindum


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 61.xx. 


Ejer:

1945-1949  Th. Christensen, Frydensborg, Rindum


Beliggenhed ukendt. Tørveproduktion.


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


20-2-1945, 21-2-1945 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvemateriel sælges. 1 stk. de Smitske presse med udlægsbånd og automatisk afskærer, samt 100 meter 7 kg spor og 50 meter 5 kg spor, sælges samlet for 2600 kr. Th. Christensen, Rindum, Ringkøbing.


11-2-1948, 12-2-1948, 13-2-1948 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsskinner sælges eller lejes ud. 157 m 7 kg spor (314 m skinner). Lejepris og tid bedes opgivet. Th. Christensen, Frydensborg, Rindum, Ringkøbing.


17-3-1948 - JYLLANDSPOSTEN

300 m 7 kg skinner sælges eller lejes ud. Th. Christensen, 'Frydensborg', Ringkøbing.


23-3-1949, 24-3-1949 - JYLLANDSPOSTEN

Spor udlejes billigt eller sælges. Indtil 200 m 7 kg spor med trollyer. Th. Christensen, Frydensborg, Ringkøbing. 

PEDER NOES, Ringkøbing 


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 61.xx. 


Ejer:

1944-1946  Peder Noes, Ringkøbing


Indehaver af Aggersund Stenbrud (xx.xx) 1946-19??.


Sporvidde 600 mm.


- - - -


18-1-1944, 20-1-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Motorlokomotiv, Ford A eller B, 2 à 2½ tons, 600 mm sporvidde, med generatoranlæg, købes. Billigste tilbud med beskrivelse til Peder Noes, Ringkøbing.


29-1-1944, 31-1-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Ca. 150 meter tipvognsspor, gode 7 eller 9 kg med lasker og gerne med sveller (helst jern) købes til omg. lev. Tilbud til P. Noes, Ringkøbing. Telf. 40.


5-5-1946 - JYLLANDSPOSTEN

Ca. 400 lb. m prima br. tipvogns-skinner, 7 kg's er til salg straks. Peder Noes, Ringkøbing. Telf. 40. Efter 8 maj Aggersund Stenbrud, Aggersund. Tlf. 25.

N. P. NIELSEN, Ringkøbing


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 61.xx. 


Ejer:

1919  N. P. Nielsen, Ringkøbing


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.   


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - -


11-9-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Til salg. Ca. 6 tdr. land god eng med ca. 4–5 alen dyb tørvejord, 1 fuldstændig nyt tørveælteværk til elektrisk kraft, produktion ca. 30,000 daglig, 1 tipvogn, 1 dyndbord, ca. 70 meter spor (træ med halvrund jernbeslag og lasker), ca. 67 kg kobber, blank ledning, 16 master, ikke imprægnerede, men ualmindelig fine, ca. 8 meter høje, med isolatorer, 5 tørveforme (3 à 100 stkr., 2 à 75 stkr.). Alt beliggende knap 15 minutters gang fra Ringkøbing med brillante vejforhold. Sælges samlet for 8000 kr. ved henvendelse til N. P. Nielsen, Ringkøbing. Telefon nr. 94. 

TH. OLSEN, Ringkøbing


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 61.xx. 


Ejer:

1940-1952  Th. Olsen, Ringkøbing.


Brunkulsleje. Beliggenhed Ørnhøj ?. 

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt. 


- - - -


8-3-1940, 10-3-1940 - JYLLANDSPOSTEN

Brunkul kan leveres eller afhentes fra lejet i Ørnhøj. Th. Olsen, Ringkøbing tlf. 336.


11-10-1952, 12-10-1952 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne. 1 m³ x 600 mm sporvidde med svær undervogn ønskes til købs eller leje. Th. Olsen, Ringkøbing. Tlf. 336.

Brdr. O. & J. PEDERSEN, Ringkøbing


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 60.xx.


Ejer:

1920  Brdr. O. & J. Pedersen, Ringkøbing


Brunkulsleje. Beliggenhed Fiskbæk.


Spor?


- - - -


7-9-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Solgt brunkulsleje. Søren J. Pedersen af Fiskbæk har solgt 1½ td. land med brunkul til Brødrene J. & O. Pedersen i Ringkøbing. Der findes mindst 5000 tons brunkul på arealet. Arbejdet med brydningen er i følge 'Ringkj. A, Av.' allerede begyndt. 

KRISTIAN PEDERSEN, Rindum


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 60.xx. 


Ejer:

1945  Kristian Pedersen, Rindum Kær pr. Ringkøbing


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.


Spor?


- - - -


29-1-1945 - JYLLANDSPOSTEN

Spor ønskes til leje. Til tørvebrug i kommende sæson ønskes ca. 400 m spor til leje samt 4 trolleyvogne. Mulige tilbud bedes sendt til Kristian Pedersen, Rindum Kær pr. Ringkøbing. 

Entr. S. A. PEDERSEN, Ringkøbing


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 60.xx. 


Ejer:

1946  Entr. S. A. Pedersen, Ø. Strandgade 19, Ringkøbing


Samme som Entr. S. Ankjær Pedersen, Lem ?

Beliggenhed ukendt.


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


19-3-1946, 20-3-1946, 21-3-1946 - JYLLANDSPOSTEN

Tørveentreprise søges. Med følgende materiel søges tørveentreprise for 1946. I mangel heraf god mose til leje. Vejen stålpresser (den store), 200 m spor, ophalerspil, dyndvogne og alt øvrigt tilhørende materiel. Entreprenør S.A. Pedersen, Ø. Strandgade 19, Ringkøbing.

VALD. RASMUSSEN, Ringkøbing


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 60.01. 


Ejer:

1918-1940  Ejendomshandler? Vald. Rasmussen, Ringkøbing


- - - -


19-9-1918, 22-9-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Teglværk til salg. 3 km fra station, hvorfra der går 4 baner. Asfalteret vej. Herskabelig villa, flere arbejderboliger. Der fabrikeres ca. 3 millioner sten årlig. Kan byttes med en gård eller byejendom eller mølle. Vald. Rasmussen, Ringkøbing. 


9-4-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Vald. Rasmussen, tlf. 115 = Ringkøbing Ejendomskontor.


17-2-1920, 19-2-1920, 21-2-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Ølgod Teglværk til salg eller bytte, beliggende 2 km fra st., 6 tdr. land, med rigelig ler og en grusgrav. Der er villa med 2 lejligheder, et hus med lade og stald. Teglværket er moderne anlagt med ringovn og en 50 HK sugegasmotor samt Svendborg maskiner til fabrikation af sten og drænrør; der kan laves mindst 2 millioner årlig; det er gode varer, som er let at sælge. Der er bestyrer, som vil lede arbejdet eller tage det på akkord. 1. prioritet 45,000 kr. 2. prioritet efter overenskomst. Prisen er ca. 130,000 kr. Udbetaling ca. 25,000 kr.; dog kan der tages sten for en del af beløbet. Der kan byttes med hvad som helst. Kommissionær kan medvirke. Nærmere ved ejerne, Vald. Rasmussen eller Chr. Bonde, Ringkøbing.


19-12-1940, 21-12-1940, 23-12-1940 - JYLLANDSPOSTEN

150 meter brugt mellemsvært spor samt 2 stk. ¾ m tipvogne købes eller lejes. Nogle gode entreprenørbøre købes. Vald. Rasmussen, tlf. 21 Ringkøbing.

SVEND GRAVESEN, Røgind


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 60.xx. 


Ejer:

1947  Svend Gravesen, Røgind pr. Ringkøbing


Formål og beliggenhed ukendt.


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - -


10-6-1947, 12-6-1947, 14-6-1947 - JYLLANDSPOSTEN

Spor sælges. 45 m 5 kg jernspor samt 2 hjulsæt. Pris 650 kr. Svend Gravesen, Røgind, Ringkøbing. 

RYBJÆRG


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 56.04. 


Ejer:

19?? 


Herregård ved Ringkøbing fjord. Internt spornet mellem avlsbygningerne.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.


Sporvidde ukendt. Trækkraft heste?.


- - - -

RYDBJERG TØRVEFABRIK


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 56.05. 


Ejer:

1917-1918  Chr. Frahm, Tvis mølle pr. Holstebro


Tørvefabrik formentlig ved Rydbjærg herregård ved Ringkøbing fjord.

Bane anlagt (før 1917), nedlagt 19??.


Sporvidde ?500 mm. Trækkraft ukendt. 


- - - -


22-6-1917, 23-6-1917 - JYLLANDSPOSTEN

2 tipvogne, ½ kubikmeter, sporvidde 500 mm, ønskes straks. ‘Rydbjerg’ Tørvefabrik, Ringkøbing. Telefon nr. 208.


5-2-1918, 9-2-1918, 13-2-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Smuk, gammel hovedgård til salg. Hovedgården Rydbjerg, .... . Tørvejorden efter Hedeselskabets undersøgelse og kort 1--5 meter dyb og af fortrinlig beskaffenhed. Komplet tørveværk med nye maskiner, tipvogne og spor. Stort mergelleje. .... Nærmere ved henvendelse til ejeren, Chr. Frahm, Tvis Mølle pr. Holstebro, eller Rendal, by- og herredsfuldmægtig, Holstebro.


6-2-1918, 10-2-1918, 14-2-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvemose til salg. 60 tdr. land fortrinlig tørvemose med læggeplads og komplette nye maskiner, tipvogne, ælteværk, spor og lokomobil samt en 9 hestes motor ; 6 km fra Ringkøbing, 1 km til nærmeste statsbanestation. Tørvejorden, der er fra 1--5 meter dyb, ifølge Hedeselskabets undersøgelse, er af fortrinlig beskaffenhed. Nærmere ved henvendelse til Chr. Frahm, Tvis Mølle pr. Holstebro, eller Rendal, by- og herredsfuldmægtig, Holstebro.


21-5-1918, 25-5-1918 - JYLLANDSPOSTEN 

Tørveentreprenør søges til Rydbjerg Tørvefabrik pr. Ringkøbing. Daglig produktion ca. 70,000. Nye maskiner. Alt komplet. Udleveres brændsel og olie samt 2 heste med tillæg af foder. Pris pr. tusind 3 kr. uden rejsning. Pladsen må tiltrædes straks, begrundet på sygdom. Henvendelse til Chr. Frahm, Rydbjerg pr. Ringkøbing.

RYDBJERGGÅRD MERGELLEJE /

VELLING MERGELLEJE


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 56.06. 


Ejer:

1916-1917   Rydbjerg Mergelselskab

Entreprenør:

1916-1917   H. Hoffmann & Sønner, Brabrand


Mergelbane med flytbare spor i årene 1916-1918 fra mergelleje ved Rydbjerggård. Spor til Lem st. samt underføring under DSB ved Velling st.


Sporvidde 785 mm. Trækkraft damplokomotiver.


Damplokomotiver

(1)  JACOB   B t  Krauss, M  558  1876   

(2)  ?              B t   ?   ?   ?   


(1)   1916. Leveret ny til Ringsleben.

(2)   1916-1918.


- - - -


14-2-1915, 16-2-1915, 18-2-1915 - JYLLANDSPOSTEN

Mergeltransporten fra Rydbjerg Mergelleje ved Ringkøbing, mindst 10.000 kbfv., bortliciteres herved i henhold til planer og betingelser, der er fremlagt hos gårdejer Christian Rahbæk, Sønderby, Stauning, Skern, hos  proprietær Bruun, Rydbjerg, pr. Ringkøbing, og på Hedeselskabets kulturtekniske Afdeling, Viborg, hvor tilbud modtages indtil den 16. marts 1915, kl. 3 eftm.


9-7-1916, 13-7 1916 - JYLLANDSPOSTEN

Dygtige arbejdere kan få stadigt arbejde ved mergelarbejde ved Rydbjerggaard, Lem station, og ved Varde-Grindsted-banen. Stor fortjeneste ved akkord. Der garanteres vinterarbejde. H. Hoffmann & Sønner.


15-5-1917, 17-5-1917, 20-5-1917 - JYLLANDSPOSTEN

Formand. En dygtig formand, kendt med sporlægning ved mergelarbejde, der kan møde med folk, kan opnå stadigt arbejde og fordelagtig akkord ved sporlægningsarbejde ved mergelarbejdet ved Rydbjærggård pr. Ringkøbing. H. Hoffmann & Sønner.


21-6-1917, 24-6-1917, 25-6-1917, 27-6-1917 - JYLLANDSPOSTEN

Dygtige arbejdere kan få meget fordelagtige akkorder ved sporlægningsarbejde ved Rydbjerggaard Mergelleje pr. Ringkøbing. Gode kostforhold. H. Hoffmann & Sønner.

SØREN SØRENSEN, Rybjerg


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 56.xx. 


Ejer:

1921  Søren Sørensen, Rybjerg pr. Ringkøbing


Tørvefabrikation.


Sporvidde ukendt. Trækkraft spil.


- - - -


24-11-1921, 25-11-1921, 26-11-1921 - JYLLANDSPOSTEN

Til salg eller bytte med en traktor eller andre landbrugsmaskiner er 1 stk. damptærskeværk, Stander Hannover, med automatisk binder, samt et tørveværk, så godt som nyt, bestående af æltemaskine, vandsnegl, elevator, dyndkasse og spil samt ca. 200 meter spor og 6 tipvogne og en brovægt med lodder. Søren Sørensen, Rybjerg pr. Ringkøbing.

VALDEMAR MØLLER, Søndervig


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 61.xx. 


Ejer:

1942  Valdemar Møller, telefoncentralen, Søndervig


Formentlig tørvegravning. Beliggenhed ukendt.


- - - -


16-10-1942 - JYLLANDSPOSTEN

Spor til salg. 200 løbende meter 7 kg spor med lasker og monteret på træsveller samt 2 troljer med rullelejer, alt kun brugt i 3 mdr., sælges omg. kontant. Valdemar Møller, Telefoncentralen, Søndervig pr. Ringkøbing. 

Siden er senest

rettet


20-12-2014

13-2-2015 

25-10-2019