Sønderborg-Als - Skibsbroer

SØNDERBORG - ALS 

SKIBSBROER

LØNSEMADE (LØNSEMAJ) BRO


UTM32: N 6099215, E 541504 - Ref.nr. 89.16. 


Ejer:

19??-1941 Brointeressentskabet Lønsemaj 

 

60 m lang anlægsbro opført 1923 på nordsiden af Stegsvig, ødelagt af isen 1940/41. 

Bane anlagt 1923, nedlagt ca. 1941.

Sporvidde ukendt. Trækkraft håndkraft. 


- - - -


Lønsemaj Bro


M.f.O.A. 29-6-1923: Til VBDir.:

D.d. tilskrevet Amtmanden for Sønderborg amt: Brointeressentskabet Lønsemaj har 9-4 d.a. anholdt om tilladelse til at bygge en lossebro ved Lønsemaj.Den ansøgte tilladelse gives herved på følgende vilkår: ....


VBV Sønderborg 19-4-1923: Til VBDir:

Vedr. påtænkt broanlæg for 'Brointeressentskabet Lønsemaj' i Alssund: Broen påtænkes udført i Alssund ud for landsbyen Lønsemaj på den nordvestlige del af Als. Broanlægget består inderst af en 20 m lang dæmning og yderst af en 40 m lang pælebro, hvoraf den 12 m lange yderste del udgør brohovedet. ....


Indberetning om Lønsemaj bro 1935: Anlægsbro. Længde 60 m, forsynet med med et brohoved på 5x11,50 m. Dybde 3,40 m. Broens bredde 2,20 m, forsynet med smalspor til troljevogn.


Rigspolitiet, Sønderborg 29-11-1941: Rapport: Herved oplyses, at der ikke mere findes anlægsbroer ved Lønsemaj, Hardeshøj og Stevningnor, idet alle disse broer er fuldstændig ødelagt i de sidste 2 isvintre og til dato ikke er genrejst.


Vandbygningsdirektoratets arkiv (SA edb-nr. 8004617761) 


- - - -


24-3-1923 - LICITATIONEN

Lossebro. Materialeleverancerne til og arbejdet ved bygning af en lossebro på Nordals, bestående af en 40 m lang befæstet sanddæmning og en 40 m lang træbro udbydes herved i entreprise i henhold til betingelser, der kan fås udleveret så længe oplag haves, mod et depositum af 50 kr. ved henvendelse til ingeniør Ramhøj, Åbenrå. Tilbud modtages til 7. april. Brointeressentskabet Lønsemaj.


17-4-1923 - HEIMDAL

Notits: Holm, tirsdag. Broen ved Lønsemaj.

Fredag aften holdt interessentskabet ‘Lønsemaj Bro’ generalforsamling hos gæstgiver P. Clausen, hvor den endelige beslutning om broens opførelse blev taget. Gårdejer Eriksen, Stenbækgaard, åbnede mødet, hvorefter Chr. Schmidt, Hellesøhave, valgtes til dirigent. Schmidt oplyste, at der var indkommet 10 tilbud på opførelse af broen. Det dyreste var på 19,000 kr., det billigste fra Preisler & Wiese, Åbenrå, på 11,816 kr. Det vedtoges nu med alle stemmer at bygge broen, og ovennævnte Åbenråfirmas tilbud blev antaget. Der blev nu valgt en ny bestyrelse. Fra flere sider blev den gamle bestyrelse opfordret til at fortsætte, men da flere af dens medlemmer ikke ønskede genvalg, foretoges der nyvalg. Bestyrelsen kom herefter til at bestå af gårdejerne P. Sandvej, H. Eriksen og Johan Hellesøe og som medlemmer af tilsynsrådet gårdejerne Frederik Frederiksen, Fr. Thomsen og Chr. Schmidt. Revisorer blev sognerådsformand Hans Hansen og gdr. Chr. Jessen. Ifølge kontrakten skal arbejdet påbegyndes 14 dage efter tilbudets antagelse og være færdigt efter 3 måneders forløb. Det vil altså sige, at åbningen kan finde sted omkring 1. august. Bygningen af pakhus og vejarbejde vil blive påbegyndt, så snart broens plads er nøjagtigt fastlagt.


7-8-1923 - HEIMDAL

Artikel: Broen ved Lønsemaj indviet. Er anlagt af Preisler & Wiese, Åbenrå. ....


Den danske Havnelods - 1924 

Position 55̊03'3 N, 9̊39'2 E. Als-fjord. Broen er 60 m lang med et 5 m bredt brohoved. Skinnespor på broen. Den anløbes af rutebåden Åbenrå-Sønderborg.

KEGNÆS FÆRGEBRO

(KEKINES)


UTM32: N 6083377, E 557254 - Ref.nr. 94.xx.


Ejer:

19??-1941 Kroejer Danielsen, Kegnæs?   

 

Ca. 91 m lang anlægsbro opført ca. 1942 ved Kegnæs Færgekro på nordvestspidsen af Kegnæs.  (Flere broer tidligere, se brevveksling)


Bane anlagt 19??, nedlagt ca. 19??.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft håndkraft. 


- - - -


Kegnæs ny Færgebro


Kegnæs Sogneråd 23-9-1942: Til Arbejds- og Socialmin., Beskæftigelsescentralen (afskrift):

Hoslagt andragende om tilskud til anlæg af landgangsbro ved Kegnæsfærge. Vedlagt 1 oversigtskort og tegning.


VBV Ing.kt. Sønderborg 17-10-1942: Til VBDir.:

I anledning af vedlagte sag vedr. ny anlægsbro ved Kegnæs Færgekro:

Arbejdet omfatter anlæg af en ny anlægsbro til erstatning for den gamle ca. 100 m lange bro, som de sidste hårde vintre er fuldstændig ødelagt af isen. Broen når ca. 54 m ud fra kystlinien og er ca. 2 m bred. Den afsluttes med et brohoved, 8 m langt og 4 m bredt. Brohovedet står på ca. 2,5 m vand. Broen ligger ca. 120 m øst for resterne af den gamle bro. Til befordring af gods føres et spor for 1 tons vogne fra fast vej ved færgekroen ud til brohovedet. Sporet anbringes i broens østre side, således at der bliver ca. 1 m til fodgængere.

Hovedinteressenterne i broen er færgekroens ejer J. Danielsen og købmand Schmidt, Damkobbel, og disse to vil yde økonomisk støtte til broens bygning.

Sporet er ikke medregnet i jernforbruget, idet sporet fra den gamle bro formentlig regnes flyttet over til den nye bro.   


Arb.min. 26-1-1943: Til M.f.O.A.:

D.d. er tilskrevet Kegnæs Sogneråd:

Vedr. ansøgning om tilskud til bygning af ny anlægsbro ved Kegnæs Færgekro, mener Min. ikke at kunne bevilge det ansøgte.   


Det Kgl. Søkort-Arkiv 16-2-1945: Til VBDir.:

Vedr. broer på nordenden af Kegnæs:

Oktober 1944 fik Søkort-arkivet meddelelse om, at der fandtes 2 broer på Kegnæs og ikke 1, som vist på søkortet. I Havnelodsen og i Danske Lods er kun omtalt 1 bro, som Havnelodsen angiver tilhørende Sønderborg Dampskibsselskab, mens Danske Lods nævner en færgebro med færge til Høruphav Færgekro. Efter hvad der oplyses, har der hele tiden, også før 1920, været to broer.

Færgebroen ejes af kroejer Danielsen, Kegnæs, som meddeler, at broen er ombygget og flyttet lidt i 1943 til erstatning for en tidligere bro, som blev ødelagt af isen.

Sønderborg Dampskibsselskabs bro er ødelagt af isen, men påtænkes repareret. (kortudklip vedlagt)


VBV Ing.kt. Sønderborg 16-5-1945: Til VBDir.:

I anledning af vedlagte sag vedr. færgebroen på nordenden af Kegnæs:

Juni 1941 besigtigedes forholdene i anledning af ansøgning om tilskud til istandsættelse af anlægsbroen, som var ødelagt af isdrift i marts 1941. November 1941 blev færgebroen igen ødelagt og resterne senere bortført af isen. Af en tysk generalstabskort (fra før 1920) fremgår, at der kun har været en bro på stedet.

12-5-1945 foretoges besigtigelse på stedet. Den nye bro ligger ca. 110 m nordøst for den gamle bro, og er inkl. brohovedet ca. 91 m lang, heraf ca. 25 m på land. Yderst findes et brohoved, ca. 7 m langt og ca 6 m bredt (tværs på broens længderetning). Brodækket ligger ca. 1,60 m over vand, og vanddybden ved brohovedet er 2,80 m. Broens bredde er ca. 2 m, og den forsynet med et let troljespor i den vestre side. Sporvidden er 60 cm. Broen er forsynet med rækværk på begge sider.


Sagf. Hans Petersen, Sønderborg 13-8-1946: Til M.f.O.A.:

Der har siden 1895 ved Kegnæs Færgekro været en anløbsbro, tilhørende Sønderborg Dampskibs-selskab A/S hhv. dette selskabs tyske forgænger. Selskabets dampere gik i en årrække i fast rutefart mellem bl.a. Kegnæs og Sønderborg og til forskellige danske og tyske havne med fragt, kreaturer og passagerer, og hele trafikken til Kegnæs ordnedes denne vej. Desuden brugtes broen til losning og ladning af sejlskibe med kul, foderstoffer, korn osv., samt to små motorbåde, som besørgede færgefarten til Høruphav. Indtil 1932 blev denne bro vedligeholdt af dampskibsselskabet, men da ophørte rutefarten. Broen blev derefter vedligeholdt af kroejer Danielsen, indtil den 1942 blev ødelagt af isen.

....


VBV 5. distr. Sønderborg 21-4-1951: Til M.f.O.A.:

Vedr. den nuværende tilstand på broen opført af kroejer Danielsen, Kegnæs:

7-3 konstateredes, at broen under tidligere isvintre er løftet af isen på størstedelen af strækningen, mest på midten (0,5 - 0,75 m), aftagende mod enderne. Broen kan næppe klare en isvinter mere og bør istandsættes eller fjernes.


Vandbygningsdirektoratets arkiv (SA edb-nr. 8004617771) Kegnæs Bro


VBV Sønderborg 26-6-1945: Til VBDir.:

Vedr. forespørgsel om broer på nordenden af Kegnæs:

Ved besigtigelse i 1941 fandtes kun én bro, nemlig den på vedlagte kort angivne. Broen, der i marts s.a. havde lidt betydelig isskade, var ved besigtigelsen delvis retableret, og brohovedet blev benyttet af Sønderborg Dampskibsselskab, samtidig med at broen også blev benyttet som færgebro. Ejeren af færgeriet, kroejer Danielsen, oplyste at broen ejedes af Sønderborg Dampskibsselskab, og at broens beliggende havde været den samme siden 1801. Efter et tysk generalstabskort er broen også den eneste.

I november 1941 blev broen igen ødelagt, og resterne blev senere bortført af isen. Til opførelse af en ny bro 120 m mod NØ ansøgte Kegnæs sogneråd om statstilskud, som blev afslået. Broen blev alligevel opført uden godkendelse.

Den nye færgebro er placeret ca. 110 m mod NØ for den ødelagte bro. Længden er ca. 91 m, deraf 25 m på land, bredden er 2 m og højde over d.v. 1,60 m. I venstre side er placeret et let troljespor med sporvidde 60 cm. Broen afsluttes med et 7x6 m hoved, hvor vandybden er 2,80 m.


Vandbygningsdirektoratets arkiv (SA edb-nr. 8004617761) 


- - - -  


19-9-1942 - JYDSKE TIDENDE
Notits: En anløbsbro ved Kegnæs færge.
Kegnæs sogneråd har sammen med gæstgiver Jørgen Danielsen og købmand Chr. H. Schmidt drøftet en plan om en 50 m lang anløbsbro ved Kegnæs færge, der er udarbejdet af ingeniør Nielsen fra Tønder. Anlægsbroen er tænkt udført med tipvognsspor, så også større skibe kan kan losse ved broen. Hel broen skal udføres i eg, og hele udgiften er anslået til ca. 11,000 kr., hvoraf der regnes med et statstilskud på 4000 kr.
De resterende udgifter fordeles ligeligt mellem Danielsen, Schmidt og sognerådet, og når broen er færdig, overtager Danielsen den og dermed også dens vedligeholdelse.

Så snart statstilskudet er opnået, vil arbejdet blive påbegyndt.

STENHOLT BRO 


UTM32: N 6083523, E 554713 - Ref.nr. 94.xx.


Stenholt Bro


Udskibningssted for Statsskovvæsenet i Sønderskoven ved Høruphav på Als. Bro opført 1909. Erstattet af ny 115 m lang bro. 

Sporvidde 600 mm? Trækkraft heste/håndkraft. 


VBV, Distr.ing. Buhl, Sønderborg 6-6-1922: til VBDir:

Vedr. anmodning om forslag til istandsættelse af skovvæsenets bro ved Sønderskov og Arnkilsøre på Als:

Ved besigtigelse af broen ved Sønderskov, fremgik det, at broen var meget medtaget af tiden, trods det, at den, som bygget i 1909, kun er ca. 13 år gammel. Grunden til broens dårlige forfatning må navnlig søges i, at der intet som helst under bygningen blev foretaget for at forhindre angreb af råd og pæleorm, hvorfor broens overbygning nu er så ødelagt, at den nærmest er farlig at passere, medens pælene under vandet tildels er gennemgravet af pæleorm. Broen vil således ikke kunne repareres, men må helt fornys, og den gamle bro optrækkes, forsåvidt den nye bro ikke bygges på samme sted. ....

Efter skovriderens oplysning er broen ved Arnkil kun medtaget, hvad angår overbygningen, og denne vil skovvæsenet uden hjælp fra VBV side kunne reparere. ....


M.f.O.A. 20-6-1922: til VBDir.:

D.d. er tilskrevet Landbrugsministeret: Landbrugsministeriet har d. 8. f.m. udbedt sig en udtalelse om vedlagte sag, hvor Dir. for Statsskovbruget anmoder om, at der ved VBVs foranstaltning udarbejdes forslag til istandsættelse - eventuelt fornyelse - af skovvæsenets broer ved Sønderskov og Arnkilsøre på Als. Hermed afskrift af en af VBDir. afgiven erklæring.


VBV Sønderborg 28-2-1923: Til VBDir.:

Vedlagt projekt til fornyelse af skovvæsenets bro ved Sønderskov på Als.

Tegninger til anlægget 1:50 og 1:200: 115 m pælebro med spor og 180 m spor på land. Sporskifter i begge ender med et stikspor hver. Sporet i land ender i en to-sporet remise/vognskur og på brohovedet i en stopbom. Sporvidde ?600 mm. Remisen ligger i kote 8,40, brofæstet i 2,14 og det meste af broen og brohovedet i 1,7.


Beskrivelse og særlige betingelser gældende ved licitationen:

Licitationen omfatter:

1) Delvis fjernelse af det nuværende broanlæg. 

2) Bygning af en 115 m lang anlægsbro.

3) Jordarbejde og sporanlæg indenfor broen.

....

Beskrivelse: ....

Samtlige ved broanlæggets fjernelse indvundne materialer bliver entreprenørens ejendom, dog med undtagelse af sporene med lasker og skinnesøm samt kranen. ....

Såvel det nuværende spor som den tilstedeværende kran skal af entreprenøren anbringes på det nye broanlæg efter nærmere anvisning. ....

Som sporets forlængelse i land udgraves den nuværende forsænkning, hvor sporet findes, således som angivet i længdesnit på fig. 1 og i tværsnit på fig. 6.

Det tilstedeværende spor optages og nedlægges atter, efter at det nye planum er fremstillet, efter nærmere anvisning. De til sporets anbringelse fornødne sveller leveres af bygningsbestyrelsen. ....


VBV 5.distr.Sønderborg 12-5-1955: Til VBDir.:

.... Broen er opført omkring -6-1954 som badebro. Broen er samme lette konstruktion som almindeligt anvendte bådebroer ved kysten. Statsskovvæsenet har tidligere haft en anlægsbro ved Stenholt, men den er forlængst borte, formentlig ødelagt af pæleorm og is, og resterne af den kan ikke ses mere. Udskibningsstedet har aldrig været optaget i Den danske Havnelods. Så vidt man ved, foregår der ikke mere udskibning af træ fra skoven.


Vandbygningsdirektoratets arkiv (SA edb-nr. 8004617761) 


Udover denne havde Statsskovvæsenet flere udskibningsbroer på Als. Det vides dog ikke, om alle var forsynet med spor.   (?) 

MJELS VIG SANDGRAV


UTM32: N6099197, E 545338 - Ref.nr. 89.xx.


Sandgrav til ballastsand med lossebro til tipvogne i nordlige del af Mjels vig.

Tidspunkt ukendt.

Sporvidde ukendt.


http://www.skla.dk/media/Vandreture/oldenor.pdf

ARNKILSØRE BRO


UTM32: N 608   , E 554 - Ref.nr. 94.xx.


Arnkilsøre Bro


Udskibningssted for Statsskovvæsenet ved Arnkilsøre nord for Sønderborg. Bro opført 19??.

Uvist om der var spor ved broen. 

BALLEBRO FÆRGEBRO


UTM32: N 6094902 , E 542788 - Ref.nr. 93.xx.


Færgebro ved Ballebro Færgekro på Sundevedsiden af Als fjord. Bro opført 19??.

Spor på broen. 


Billeder kan findes her: 


http://billeder.museum-sonderjylland.dk/Cumulus/#1389218616509_0

HØRUPHAV ANLØBSBRO

(HÖRUPHAFF)


UTM32: N 6084887 , E 557050 - Ref.nr. 94.xx.


????. Bro opført 19??.

Spor på broen. 


Billeder kan findes her:


http://billeder.museum-sonderjylland.dk/Cumulus/#1389218616509_0

SOTTRUPSKOV ANLØBSBRO

(SATRUPHOLZ)


UTM32: N 6091844 , E 547698 - Ref.nr. 93.xx.


Færgebro ved Sottrup Kro på Sundevedsiden af Alssund. Bro opført 19??.

Spor på broen. 


Billeder kan findes her: 


http://billeder.museum-sonderjylland.dk/Cumulus/#1389218616509_0

Siden er senest

rettet


13-8-2014 

6-9-2019