Hjerm - Diverse

HJERM

DIVERSE             UTM mangler

CHR. HYLCHE, Hjerm


UTM 32N: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 40.xx. 


Ejer:

1919     Murermester Chr. Hylche, Hjerm


Beliggenhed ukendt (ved Filskov?)


- - - -


26-2-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Halvrundt jern- og træspor. Ca. 1000 løb. alen halvrundt jern- og en del træspor samt 5 stkr. trollier, liggende ved Filskov st., er billigt til salg ved henvendelse til Chr. Hylche, Hjerm st.

HARTVIGSEN, Hjerm


UTM 32N: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 40.xx. 


Ejer:

1921  ? Hartvigsen, Hjerm


Formål og beliggenhed ukendt.


- - - -


11-2-1921, 12-2-1921 - JYLLANDSPOSTEN

Spor og tipvogne. 125 m 7 à 10 kg spor samt 2 jærntipvogne ønskes til købs pr. omgånde. Hartvigsen, Hjerm. 

V. LUDVIGSEN, Højgaard, Hjerm


UTM 32N: N 6254560, E 478217 - Ref.nr. 40.xx. 


Ejer:

1942  V. Ludvigsen, 'Højgaard', Hjerm


Formål og beliggenhed ukendt.


- - - -


19-2-1942 - JYLLANDSPOSTEN

1 tipvogn og en drejeskive i god stand, samt et parti skinner, 7 kg, er til salg. ’Højgaard’, Hjerm. Tlf. 68. V. Ludvigsen. 

A. JØRGENSEN, Hjerm


UTM 32N: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 40.xx. 


Ejer:

1931  A. Jørgensen, Hjerm st.


Formål ukendt.


- - - -


18-11-1931, 21-11-1931 - JYLLANDSPOSTEN

Motor, 6-12 hk., 440 v jævnstrøm, og trækspil til tipvogne ønskes, når der kan byttes med velholdt personbil, Ford 25, Topsy, kun brugt lidt privat. A. Jørgensen, Hjerm st. 

ANDELSKALKVÆRKET, Hjerm


UTM 32N: N 6254380, E 477856 - Ref.nr. 40.xx.


Ejer:

1908-191?  Ringkøbing Vareindkjøbsforening


Gødningskalkværk anlagt 1908 ved Hjerm st.


Sporvidde ukendt. Trækkraft formentlig heste.


- - - -


26-4-1908, 28-4-1908, 29-4-1908 - JYLLANDSPOSTEN

Jordarbejde. Skriftligt tilbud, mrkt. ‘Jordarbejde’, på afrømning af ca. 1000 kubikfavne jord ved Andels-Kalklejet i Hjerm bedes indgivet til Ringkjøbing Amts Vareindkjøbsforenings hovedkontor i Holstebro inden den 7. maj. Konditioner og beskrivelse ligger til eftersyn hos gårdejer Peder Refsgaard, Hjerm, som tillige anviser pladsen. Tilbudene åbnes af undertegnede udvalg den 8. maj, eftermiddag kl. 1, på Gjæstgivergården i overværelse af de bydende, som indfinder sig. Mads B. Bjerre. Jens Krog. Niels Bendtsen.


1-4-1913 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Andels-kalkværket i Hjerm. * Holstebro, 29. marts.

På Ringkjøbing Amts Vareindkjøbsforenings hovedgeneralforsamling her i dag førtes der en særdeles lang og bevæget diskussion om foreningens smertensbarn, kalkværket i Hjerm, der allerede har slugt betydelige beløb. Det oplystes, at værkets regnskab for det forløbne år viste en tilbagegang på 8000 kr., medens det under diskussionen hævdedes, at den reelle tilbagegang endog var ca. 16,000 kr. Bestyrelsen havde foreslået, at arbejdet ved kalkværket bortakkorderedes til bestyreren i henhold til en med ham oprettet kontrakt. Derimod stilledes et forslag fra generalforsamlingen, gående ud på, at driften indstilles, samt at der gaves bestyrelsen bemyndigelse til at afhænde værket. Hvis værket ikke kan sælges, og pulveriseret kalk går op i så høje priser, at der efter bestyrelsens skøn kan arbejdes med fordel, skal driften dog optages. Efter en meget lang drøftelse vedtoges med 78 mod 68 stemmer bestyrelsens forslag med tilføjende: Arbejdet skal standses, når lagerbygningen er fyldt med kalk og først genoptages efter bestyrelsens beslutning. Ligeledes bemyndiges bestyrelsen til at afhænde kalkværket, når dette kan ske på tilfredsstillende betingelser.

Kalkværkets regnskab viser, at værket ved årets slutning stod foreningen i 88,635 kr. 4 øre. Arbejdet vil altså foreløbig blive fortsat.


7-2-1914, 8-2-1914 - JYLLANDSPOSTEN

Andelskalkværket ved Hjerm station ønskes af forskellige grunde solgt. Værket, der er i fuld drift, er anlagt for produktion af pulveriseret gødningskalk, og det er forsynet med nutidens bedste maskiner. Eventuelle købere må henvende sig til Jens Krog, N.-Humlum pr. Holstebro inden 15. februar. Tlf. nr. 12 Borbjerg.


23-1-1915, 5-2-1915 - POLITIKEN

Auktion. Onsdag den 10. februar d. a. eftmd. Kl. 1½ bortsælges ved frivillig avktion, som afholdes på ejendommen Andelskalkværket ved Hjerm station matr. nr. 3 b Hjerm sogns mellemste del med bygninger, maskiner og tilbehør, såsom sugegasværk med motor (50 hest), stenknuser, valseværk, elevatorer, desentegratorer, sigter, transportbånd, 15 tipvogne, 550 stkr. skinner à 6" m.

Konditioner og andre dokumenter ejendommen vedrørende ligger til eftersyn på herredsfuldmægtig Rendals kontor i Holstebro. Kan værket ikke sælges samlet, vil huse, maskiner og spor m. m. samme dag blive bortsolgt ved løsøreavktion. By- og herredskontoret, den 15. jan. 1915.                Bierfreund. 


31-3-1915 - JYLLANDSPOSTEN
Notits: Struer 28. marts. Andels-Kalkværket i Hjerm, der startedes af og endnu tilhører amtets vareindkøbsforening, har bragt indehaverne store tab, og man har de sidste år haft opmærksomheden henvendt på at skille sig af med det , dog hidtil uden resultat. I det forløbne regnskabsår har værket solgt 278 vognladninger kalk til 17.468 kr., men man har yderligere måttet afskrive 25.942 kr., så værket nu er bogført med 26.000 kr.
Ved sidste generalforsamling vedtoges det, at værket skulle afhændes definitivt. Bestyrelsen søgte derfor efter købere, men ingen meldte sig. Man besluttede sig så til at lade det sælge ved offentlig auktion, men der opnåedes kun et bud på 16.000 kr., som man ikke kunne approbere. Herefter søgte man at afhænde værket stykkevis, men heller ikke denne fremgangsmåde lykkedes. Underhånden vil man nu forsøge som sidste udvej at sælge stykkevis, og til en begyndelse er der solgt skinner for et beløb af 4100 kr. På denne måde ventes foretagendet i en nær fremtid afsluttet.

HJERM KALKVÆRK


UTM 32N: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 40.08. 


Ejer:

1836-18??  Ausumgård (forp. af H.P. Rygaard og Repsdorph)

18??-1865  H.P. Rygaard og Repsdorph

1865-1874  Repsdorph (+)

1874-1886  ?

1886-1891  Konsul M. Schou, Struer

1891-195?   De jydske Kalkværker A/S


Kalkværk 2 km syd for Hjerm st. (DSB). Gammelt kalkværk med højovne og gravning dels i minegange, dels i grav. 

Bane anlagt ?1896, nedlagt 195? .


Sporvidde ?600 mm. Trækkraft oprindelig heste, senere spil. 


- - - -


16-11-1901 - SKIVE FOLKEBLAD
Notits: Ulykkestilfælde. En arbejdsmand, der var beskjæftiget i bakkerne ved ved Hjerm Kalkværk, kom i fl. Holstebro Av. i mandags eftermiddags temmelig uheldig af sted, idet han af en nedstyrtende jordmasse kastedes over mod en af de i nærheden af ham stående tipvogne, hvorved han fik et par ribben brækkede. Den tilskadekomne blev strax kjørt til sit hjem, og en læge blev hentet fra Holstebro. Efter omstændighederne befinder den tilskadekomne sig ret vel og vil formentli i løbet af en måned være fuldstændig helbredet.


29-6-1909 - HOLSTEBRO AVIS
Notits: En henstilling til Hjerm sogneråd.
Et af de mest befærdede punkter i Hjerm er hjørnet omkring ejendommen 'Bangsbo' hvor det nye kridtspor går lige forbi. Lige overfor findes skolens legepladser, hvor hundreder af børn daglig færdes og hertil kommer, at vognfærdselen og cyklekørselen også er ualmindelig stærk her. For at afværge eventuelle ulykkestilfælde henstilles det til sognerådet at anbringe en opstander forsynet med en tydelig indskrift, der påbyder, at al færdsel på dette hjørne skal foregå i langsomt tempo. Navnlig at dette forbud også må gælde tipvognene, der løber på sporet samt motorcyklerne. Ærbødigst En Hjermbo.


29-7-1916 - HOLSTEBRO AVIS
Notits: Tilkendt erstatning. Kalkværksarbejder Laust Brink ved de jydske Kalkværker, Hjerm, fik d. 18. juni forrige år sin højre hånds tommelfinger kvæstet mellem to tipvogne; han er nu af Ulykkesforsikringsselskabet 'Skjold' tilkendt en invaliditetserstatning på 576 kr. og 532 kr. i dagpenge.

VEJRUM KALKVÆRK, Vejrum


UTM 32N: N 6255500, E 474320 - Ref.nr. 40.xx. 


Ejer:

1924-19??  S. S. Busk, Holstebro

19??-1939? Enkefru Busk 


Kalkværk i Vejrum.


Bane anlagt (før) 1912, nedlagt 19??

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


23-6-1912 - JYLLANDSPOSTEN

Ca. 225 meter brugte skinner samt 2 à 3 tipvogne ønskes til købs. Veirum Kalkværk pr. Struer.


10-4-1924, 11-4-1924 - JYLLANDSPOSTEN

Vejrum Kalkværk mellem Holstebro og Struer, med 17 tdr. land første kl.s jord, bygninger 3 længer, 2 kalkovne, spor og tipvogne, ubegrænset brænde og gødningskridt, er billigt til salg. S.S. Busk, Rindom pr. Ringkøbing.


31-3-1926 - JYLLANDSPOSTEN

Vejrum Kalkværk mellem Holstebro og Struer, med 17 tdr. land 1. kl.s jord og ubegrænset kridt, er til salg eller forpagtning. S.S. Busk, Holstebro.


3-5-1939 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: To gamle bygninger ved Vejrum Kalkværk brændt. Holstebro, tirsdag. I middags, da folkene holdt spisepause, opstod der brand i en af Vejrum Kalkværks udbygninger, hvor der blandes melkalk. To udbygninger, der begge var gamle, nedbrændte til grunden. Det lykkedes at redde stuehuset. Begge de brændte bygninger var lavt forsikret, og ejeren lider et føleligt tab. Kalkværket ejes af enkefru Busk, Holstebro, og bestyres af en søn, S.A. Busk.

N. C. FAARUP, Hjerm


UTM 32N: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 40.xx. 


Ejer:

1943  N. C. Faarup, Hjerm


Tørveværk. Beliggenhed ukendt.


- - - -


12-2-1943, 16-2-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Brugt tørveværk, så god som ny, med elevator, skæretromle, 8 à 10 troljer, spor samt 1 stk. lokomobil, mindst 10 hk, ønskes til købs pr. omgående. N. C. Faarup, Hjerm st. Tlf. 76.

CHRISTENSEN, Hjerm


UTM 32N: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 40.xx. 


Ejer:

1919         ?. Christensen. (Midlertidig adresse?.) 


Formål og beliggenhed ukendt.


- - - -


13-5-1919, 14-5-1919, 15-5-1919, 16-5-1919 - JYLLANDSPOSTEN

275 meter spor og 4 à 6 stkr. ½ eller ¾ kbm. tipvogne ønskes straks til leje. Christensen, Missionshotellet, Hjerm st. Tlf. 33.

HJERM KOMMUNE, Hjerm


UTM 32N: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 40.xx. 


Ejer:

1941      Hjerm kommune ?.


Formål m.m. ukendt. Beskæftigelsesarbejde? 


- - - -


12-11-1941, 13-11-1941 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Hjerm kommune. 4 tipvogne samt 400 meter spor ønskes til leje for i vinter.
Peder Pasgaard, telefon Øster Hjerm 6.

LAUST HVIDBJERG, Neder Telling


UTM 32N: N 6257600, E 481000 - Ref.nr. 40.xx. 


Ejer:

1916-19??  Gårdejer Laust Hvidbjerg, Neder Telling, Hjerm  


Formål og beliggenhed ukendt.


- - - -


11-7-1916 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Notits: Ejendomshandler.
Neder Telling i Hjerm er af brdr. Larsen solgt til Laust Hvidbjerg i Ål i Sahl for 98,000 kr. Al udvendig besætning medfølger. Overtagelse sker den 21. juli. Til gården hører 75 tdr. land.


11-1-1918 - HOLSTEBRO DAGBLAD
4 mand kan få arbejde ved optagning af mergel i Neder Telling i Hjerm. Laust Hvidbjerg.


22-2-1918, 23-2-1918, 25-2-1918 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Ca. 400 meter skinner, 3 brugte, men gode tipvogne, er til salg i N. Telling i Hjerm. L. Hvidbjerg, telf. 10, Ø. Hjerm.

ØSTERGAARD, Sir


UTM 32N: N 6251995, E 475928 - Ref.nr. 40.xx. 


Ejer:

1941         ?? , Østergaard, Sir 


Formål mm. ukendt.


- - - -


21-5-1941 - HOLSTEBRO DAGBLAD
50 meter gammelt tipvognsspor sælges billigt på Østergaard i Sir.

A. SØGAARD, Vejrum 


UTM 32N: N 62572xx, E 4736xx - Ref.nr. 40.xx. 


Ejer:

1918         A. Søgaard, Vejrum  (tlf. 3) 


Formål mm. ukendt.


- - - - 


11-1-1918, 12-1-1918 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Spor til salg. Ca. 100 meter trolje-spor med hjul og aksler kan fås til købs hos

A. Søgaard, Vejrum. Telefon 3.

Siden er senest

rettet


13-9-2019 

5-10-2019 

28-6-2020