Horns herred - Diverse

HORNS HERRED 

DIVERSE

DYRNÆS TEGLVÆRK

DYRNÆSBROEN


UTM32: N 6198868, E 688588 - Ref.nr. 106.03. 


Ejer:

18??-1890 Jægerspris Stiftelse?


Dyrnæs Teglværk opført 1872, lukket 1890.

Anløbsbro i Roskilde fjord med ca. 450 m spor til Dyrnæshuset.


Bane anlagt 1875?, nedlagt 1932?

Sporvidde ukendt.


- - - -


G IX 2 3  Dyrnæs Anlægsbro


17-8-1954 Vandbygningsdir. til Min.f.off.Arb. :

Vedr. den modtagne sag om Dyrnæs Anlægsbro:

Den omhandlede anlægsbro er formentlig anlagt i 1875, efter at Ind.min. samme år har givet tilladelse til broens opførelse. Broen tilhører Jægerspris Stiftelse og er beliggende i Roskilde fjord udfor Nordskoven.

Den er angivet på søkortet og er 440 m lang og består af en jorddæmning, beklædt med sten på siderne, og med en græsklædt krone af bredde 2,5-3 m. På kronen findes svellerester fra et spor, der i sin tid har været benyttet til transport af produkter fra et nu nedlagt teglværk. Broen afsluttes yderst af et stenfyldt hoved med indfatning af pæle.


Det fremgår af andre skrivelser i sagen, at broen formentlig ikke har været brugt siden 1898, og brohovedet ikke siden 1932.


(Vandbygningsvæsenets arkiv (SA edb-nr.8004616731 )


KYNDBY HUSE BRO


UTM32: N 6189320, E 681280 - Ref.nr. 106.07. 


Ejer:

1923-19??  Gårdejer Jørgensen, Jungedal gård


Grusgrav ved Jungedal gård nord for Kyndby. Ca. 200 m lang skibsbro i Isefjord anlagt 1923/25. Broen udgør i dag en del af dæmningen om Kyndbyværkets lagerplads.


Bane anlagt 1923, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ? - Heste på anlægsbro.


- - - -


G IX 2 14  Kyndby Huse Bro


24-6-1926:  Min.f.off.Arb. til Vandbygningsdir.:

D.d. er tilskrevet Ingeniør Erik Bruun:

I anledning af Deres henvendelse og efter forhandling med Mar.Min. og VBDir. er der følgende ændring i vilkårene for bibeholdelse af den af Dem anlagte bro ved Kyndby Huse: .... .


16-3-1925:  Erik Bruun (F. Hinrichsens Eftf. Ingeniør-, Entreprenør- og Tømrerforretning, København B.) til Min.f.off.Arb. (afskrift):

Broanlægget består af en vinkelret fra kystlinien i retning sydost-nordvest udgående 200 m lang stenklædt jord- og stenfyldt dæmning med ca. 3,5 m bred krone; på de yderste 40 m er dæmningen over daglig vande udført som en jord- og stenfyldt tømmerkonstruktion af 2,5 m's bredde. Dæmningens planum stiger fra ca. 2,0 m ved land til ca. 2,8 m ved den yderste ende.

Til dæmningens yderste ende slutter sig en anlægsmole, der drejer i retningen sydvest til vest-nordøst til øst og har en længde af 36 m, hvoraf de 9 m indgår i en kurve ved tilslutningen til landdæmningen. Anlægsmolen er på den mod land vendende side bygget som bolværk på 2,5-3,5 m's vanddybde. molens vestre ende og dens mod søen vendende side er dækket af søstenkastning. Anlægsmolen er på det lige stykke 5 m bred, i kurven 7 m, aftagende til 6 m ved tilslutningen til landdæmningen. Planum for anlægsmole (incl. kurven) og ca. 9 m af landdæmningen er beskyttet mod søen ved en træskærm.

Molen kan anløbes af fartøjer med ca. 8-9 fods dybgående og er beregnet til at skulle give læ praktisk taget i alle tilfælde.

På dæmning og anlægsmole er nedlagt svært tipvognsspor, således at tipvognskørsel kan foregå ved hestetræk. Derimod kan dæmningen ikke befærdes af køretøjer.

Allerbødigst Erik Bruun.


21-4-1925:  VBV Ing.kt. Helsingør: Til Vandbygningsdir.:

Vedr. en af Ing. Erik Bruun, København i Isefjorden udfor Kyndby Huse for private midler anlagt anløbsbro:

Efter at have besigtiget forholdene, kan jeg oplyse:

Pågældende kyststrækning, hvis indhold af singels og større sten påtænkes udvundet og udskibet dels som singels dels som skærver, er tilligemed den nærliggende Jungedal gård købt af den nuværende ejer, gårdejer Jørgensen, for ca. 2 år siden.

Udskibningsbroen med tilsluttende troljesporanlæg på forstranden, stenknusemaskiner m.m. angives af gårdejeren at have kostet ialt ca. 100000 kr. Det opgives, at der fra denne i alt er udskibet 125 (m?)³ singels og skærver.

Udskibningsbroen, der fandtes udført som beskrevet af ingeniør Bruun, var i hovedsagen færdig, idet der kun resterer en del stenfyld i søstenskastningen på broens mod søen vendende yderside. Broens bygning fordyredes i væsentlig grad ved, at den i isvinteren 1923/24 blev delvis ødelagt af isen.

....

Intet om, hvad der senere er sket med broen!


(Vandbygningsvæsenets arkiv (SA edb-nr.8004616731 )

SELSØ TEGLVÆRK


UTM32: N 6183470, E 689340 - Ref.nr. 109.01.


Ejer:

19??-19??  Ukendt 


Teglværk ved vejen mellem Selsø kirke og Præsteled bro. Lukket.

Ca. 100 m bane mellem værk og grav på modsatte side af vejen.


Bane anlagt (før) 1953, nedlagt efter 1962.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft heste, senere motorlokomotiv.


Motorlokomotiv

(1)  ?  ?  ?  ? ?  ?  ?   


(1)  Eksisterede formentlig 1953.

       Solgt 19?? til privatperson (?).

CARL C. HANSEN, Skibby 


UTM32: N 6182xxx, E 685xxx - Ref.nr. 109.xx.


Ejer:

1923  Maskinfabrikant Carl C. Hansen, Skibby


Formål ukendt.


- - - -


9-5-1923, 12-5-1923, 15-5-1923 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsskinner. 500 meter brugte tipvognsskiner, helst 7 kg med eller uden lasker, købes. Billet med pris sendes til maskinfabrikant Carl C. Hansen, Skibby, Sjælland.

EJBY BRO


UTM32: N 6175880, E 678310 - Ref.nr. 109.06. 


Ejer:

19??-19?? Ejby Brolaug ?


Fiskerihavn ved Bramsnæsvig. Spor på nordmolen.


Bane anlagt 191?, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Håndkraft?

LYNDBY BRO


UTM32: N 6173100, E 684750 - Ref.nr. 109.02. 


Ejer:

190?-19??  Andelsselskabet 'Baadfarten Lyndby-Roskilde'


90 m lang anlægsbro i Roskilde fjord med tipvognsspor.


Bane anlagt 1908?, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Håndkraft? 


- - - -


109-3-5  Lyngby bro (Lyndby).


31-8-1907: Andelsselskabet 'Baadfarten Lyndby-Roskilde' ansøger om tilladelse til anlæg af en anløbsbro i Lyndby.


29-10-1907: Bevilget. (Matr. nr. 3a Lyndby). 


(Vandbygningsvæsenets arkiv (SA edb-nr.8004617411 )


- - - -


1917 - DEN DANSKE HAVNELODS

Lyngby (Lyndby) bro. Roskilde fjord. Position 55̊40'9 N, 11̊57'1 E. Tilhører Aktieselskabet Baadfarten Lyndby-Roskilde. Broen er 90 m lang og forsynet med tipvognsspor.

JÆGERSPRIS SKYDETERRÆN


UTM32: N XXX, E XXX - Ref.nr. 106.04. 


Ejer:

1980?-?  Forsvaret


To baner på øvelsesterræn til bevægelige skydemål. To stk. underdele fra Pedershaab motorlokomotiver er købt fra Vandbygningsvæsenet 1980.


Bane anlagt 1980?.

Sporvidde 785? mm. Trækkraft spil.

Siden er senest rettet


19-8-2014

10-10-2015