Korsør - Diverse

KORSØR

DIVERSE

KORSØR MASKINDEPOT


UTM32: N 6134876, E 635570 - Ref.nr. 117.01. 


Ejer:

1905-195?  Danske Statsbaner (DSB) 


Kulbane fra Korsør havn til maskindepotet og færgerne med højbro over stationsområdet. Elektrificeret med 220 v jævnstrøm.


Bane anlagt 1905, nedlagt 195?.

Sporvidde 650 mm. Trækkraft elektrolokomotiver.


Elektrolokomotiver

(1)   1   Bo k    Titan   1   1905  Titan  15 hk

(2)   ?   Bo k   Titan   2? 1905  Titan  15 hk

(3)   ?   Bo k   Titan   3? 1905  Titan  15 hk


(1)  Nyt.

       Overdel til Tivoli, København, senere til legeplads ved Børnets

       Hus i Rødovre. 19?? overtaget af Dansk Jernbaneklub.

(2)  Nyt.

(3)  Nyt.

HALSSKOV TEGLVÆRK

KÄHLERS TEGLVÆRK, Korsør


UTM32: N 6134980, E 635210 - Ref.nr. 117.02 


Ejer:

1867-18??  Gustav Kähler

193?-194?  Gustav og Valdemar Kähler

1946            G. E. A. & O.V. Kähler

19??-19??   Kählers Teglværk ved A. E. Kähler m.fl.


Teglværk i nordlige del af Korsør (Halsskov). Ringovn opført 1867. Værk lukket og nedrevet 1972.  Sidespor fra DSB's Halsskov-spor. Ca. 1,5 km spor mellem værk og lergrave nord for værket, bl.a. krydsende Halsskov-sporet. De seneste år kun bane mellem lerlager og værk.

Se også 117.04 og 117.05.


Bane anlagt før 1921, nedlagt 1972.

Sporvidde 700 mm. Trækkraft oprindelig heste, senere motorlokomotiver.


Motorlokomotiver

(1)   ?   B  ??    ?  ?  19??   ?

(2)   ?   B bm   ?  ?  19??  VW    ? HK

(3)   ?   B bm   ?  ?  19??  Ford  ?  HK


(1)  Eksisterede 1936.

(2)  Eksisterede 1972. Formentlig hjemmelavet.

(3)  Eksisterede 1972. Formentlig hjemmelavet? Af konstruktion som

        Nymølle Skærvefabriks hjemmebyggede lokomotiver.


- - - -


24-2-1921, 26-2-1921, 1-3-1921 - JYLLANDSPOSTEN 

Skinner. 5–10 kg pr.. løb. m, tipvogne, håndstrygebrædder, lægter fra tørvelader

er til salg. Kähler, Korsør.


6-3-1921, 9-3-1921, 11-3-1921 - JYLLANDSPOSTEN

Salg. Spor, tipvogne, transmissioner, maskiner, håndstrygebrædder m. m.

sælges. Kählers Teglværk, Korsør.


23-5-1924, 25-5-1924 - JYLLANDSPOSTEN

Nogle tipvogne, 785 mm sporvidde, ønskes til købs. Kählers Teglværk, Korsør.


1930-31 - DSB - Beretning om driften

Baneafd., arbejder for fremmede: Kählers Teglværk, Korsør, anbringelse af tipvognsspor over Halskovbanen.


9-6-1940, 10-6-1940 - BERLINGSKE TIDENDE

Ca. 600 m 32 kg stålskinner, 1700 m 34 kg jernskinner samt 75 eff. HK ældre

dampanlæg og ca. 35 HK Hornsby sugegasmotor til salg. Kählers Teglværk,

Korsør. Tlf. 380.


8-9-1946 - BERLINGSKE TIDENDE

2-500 meter spor, 12 meter, 17 kg helst med tilhørende stålsveller 700 mm

sporvidde ønskes. Kählers Teglværk, Korsør.


2-9-1950 - JYLLANDSPOSTEN

Spandekædegravemaskine ca. 25-30 m³ pr. time, gravedybde ca. 7 m, købes.

Kählers Teglværk, Korsør.

TAARNBORG TEGLVÆRK, Korsør


UTM32: N 6134590, E 635896 - Ref.nr. 117.03 


Ejer:

1893  Godsejer Beck


Teglværk i nordlige del af Korsør (Halsskov) ved Korsør nor.  Værk lukket 1918.  Sidespor fra DSB.


Bane anlagt før 1901, nedlagt 1918.

Sporvidde 800 mm. Trækkraft formentlig heste,


- - - -


29-7-1915, 31-7-1915 - JYLLANDSPOSTEN

En høj- og lavtryksdampmaskine af Smith, Mygind & Hüttemeier på 80 hk med tovtræk, kun brugt få måneder om sommeren siden 1899, alt vel vedligeholdt, sælges billig, begrundet på overgang til elektrisk kraft. Taarnborg Teglværk, Korsør.


1924-25 - DSB - Beretning om driften

Baneafd., arbejder for fremmede: Korsør byråd, fjernelse af spor til Tårnborg Teglværk.

SVENDSTRUP TEGLVÆRK


UTM32: N 6136400, E 638044 - Ref.nr. 117.04 


Ejer:

18??-1896    J. Kruse & Co.

1896-18??    Svendstrup Teglværker

19??-19??     Valdemar Reimann

c1925-1935  Driftsaktieselskabet 'Svendstrup'

1935-1939    Ing. Lind & Søn (Knud & Tyge Lind)

1939-19??     Kählers Teglværk, Korsør (117.02)


Teglværk(er) på Øen ved Korsør nor, tidligere med sidespor fra Svendstrup st. (DSB). Kort bane mellem værk og lergrav, fra ca. 1964 kun mellem lerlager og værk. Muligvis har der været to forskellige værker på stedet.


Bane anlagt 19??, nedlagt 197?.

Sporvidde 600 mm, 700 mm. Trækkraft damp- og motorlokomotiver.


Lokomotiver 600 mm  (Ing. Lind)

(1)   ?  B   O&K     1297  1904  ?   ?  hk

(2)   ?  B   Jung    2031  1913   ?  10 hk 


(1)  Damplokomotiv, tilhørende Ing. Knud Lind, ombygget efter 1926

        til motorlokomotiv.

        Oprindeligt leveret til Philipp Balke, Metz, Elsass-Lothringen.

        Senere til Dierking & Eggers, Hannover (Klåbygård Mergelleje

        (80.04)), Henriksen & Kähler, Korsør, Østbæk Teglværk, Ølgod

        (61.01), Urup Tørvefabrik (66.19) og entr. Wright, Thomsen &

        Kier. Uvist, om lokomotivet har kørt i Svendstrup, eller om det

        kun er ombygget på værket, som tilsyneladende også har tjent

        som oplagsplads for ing. Lind.

(2)   Ombygget til motorlokomotiv efter 1934.

        Oprindeligt leveret til Heager-Hostrup Mergelselskab (70.17).

        Uvist, om lokomotivet har kørt i Svendstrup, eller om det kun er

         ombygget på værket, som tilsyneladende også har tjent som

        oplagsplads for ing. Lind.


Lokomotiver 700 mm  (Kählers Teglværk)

(11)  ?  B dm   Hjl ?    ?  19??  Bedford  ? hk


(11)   Af lignende konstruktion som Nymølle Skærvefabriks

          hjemmebyggede lokomotiver.

          Ophugget 197. .


- - - -KÄHLERS LERGRAV, Hulby


UTM32: N 6134580 E 640390 - Ref.nr. 117.05.


Ejer:

19??-19??  Kählers Teglværk, Korsør  (117.02)

 

Lergrav på sydsiden af Korsør nor ved hovedvej A1.

Ca. 200 m bane til lastbilrampe.


Bane anlagt 19??, nedlagt 197?.

Sporvidde 700 mm. Trækkraft motorlokomotiv.


Motorlokomotiv

(1)  ?   B ?m   ?  ?  19??   ?  ? hk


- - - -


HALSSKOV STENGRAV, Korsør


UTM32: N 6135630, E 633270 - Ref.nr. 117.09. 


Ejer:

1909-1914  Stenforretningen Omø (Henrik Johan Henriksen og

                     Waldemar Kähler)

1914-1918   Korsør Stenforretning, Henriksen & Kähler (Henrik Johan

                     Henriksen og Waldemar Kähler (†1918))

1918-1933   Korsør Stenforretning, Henriksen & Kähler

                     (Henrik Johan Henriksen og Gustav Kähler)

1933-1934  I/S Henriksen & Kähler

1934-1962  A/S Henriksen & Kähler

1962-1966  Henriksen & Henriksen Industri I/S

1966-           Henriksen & Henriksen Industri A/S


Stengrav på Halsskov-halvøen fra 1910. Lukket 19??.


Bane anlagt 1914, nedlagt 19??.

Sporvidde 785 mm?. Trækkraft heste / motorlokomotiver.


Motorlokomotiver ?600 mm

(1)   ?  B bm   AD  ?  c1920   AD  ? hk

(2)   ?  B bm   AD  ?  c1920   AD  ? hk

(3)   ?  B bm   AD  ?  c1920   AD  ? hk 


Motorlokomotiver 785 mm

(4)   ?  B bm  Deutz  4117   1921  Deutz  12 hk  type XIVF

(5)   ?  B bm  Deutz  6354  1923  Deutz  10 hk  type XIVF


(4)  Nyt via Lautrup & Langebæk. Motor-nr. 109497.

(5)  Nyt via Lautrup & Langebæk. Motor-nr. 121746.


Lokomotiverne kendes kun fra referencelister og kan være brugt i andre af firmaets virksomheder.

Foruden Halsskov Stengrav ejede eller drev firmaet følgende sten- og grusgrave:


LØSNING STENGRAV  (62.03)  1914-19??

ENGESVANG STENGRAV  (??.??)  1915-1925?)

ALSLEV GRUSGRAV  (??.??)  19??-19??

TRIGE STENGRAV (47.04)  1919-19??

MUNKEBJERGBY GRUSGRAV (114.10)  1919-19??

MOGENSTRUP STENINDUSTRI  (121.03)  1915-

NYMØLLE STENINDUSTRI  (113.01)  1924-


Desuden drev man :

ØLSTED KALKSANDSTENSFABRIK  (106.05)  1919-

HADSUND GØDNINGSKALKFABRIK (33.04)  19??-19??

foruden at man udførte mergelgravning og -kørsel samt under begge verdenskrige brunkuls- og tørveproduktion. Desuden handlede man med tørvefabrikations- og tipvognsmateriel.


- - - -


Tipvogn

KORSØR HAVN


UTM32: N 613400, E 635700 - Ref.nr. 117.xx. 


Ejer:

1916  Korsør havn


Formål og beliggenhed ukendt.

Spor?


- - - -


4-5-1917 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Århus Sørets domme. Ved certeparti af 3. april 1916 befragtede Aarhus Kulkompagni damperen ‘Johan Siem’ af Det dansk-russiske Dampskibsselskab til at føre en ladning kul til Korsør, hvor losningen i følge certepartiet skulle besørges af kulkompagniet. Under losningen led skibets lastrum forskellige skade, opgjort til i alt 274 kr., som dampskibsselskabet påstod erstattet af kulkompagniet, der påstod sig frifundet. Det fastsloges i dommen, at skaden skyldtes de anvendte losseapparaters (tipvogne) beskaffenhed, idet disse ikke har været i stand til at færdes i lasten uden at forvolde de nævnte beskadigelser, og da ansvaret herfor fandtes at påhvile kulkompagniet, dømtes dette til betaling af de 274 kr. plus 30 kr. i sagsomkostninger.

KORSØR KOMMUNE


UTM32: N 6134500 E 635265 - Ref.nr. 117.xx. 


Ejer:

1901  Korsør kommune


Nærmere oplysninger ukendt.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


5-1-1901, 9-1-1901 - INGENIØREN

Jordarbejde.

Afgravning af ca. 1300 kubikfavne jord i en bakke på Halskov med ca. 700 fod længste transport og ca. 13 fod største udgravningsdybde udbydes i samlet entreprise efter tegning og betingelser, som ligge til eftersyn på havnemesterens kontor. Til arbejdets udførelse leveres entreprenøren 8 jærntipvogne og ca. 800 løb. fod arbejdsspor af 60 cntm. sporvidde.

Skriftlige, forseglede tilbud, mærkede: 'Jordarbejde' indleveres på borgmester-kontoret senest tirsdag den 15. januar 1901.

Korsør, den 31. december 1901. Nanke.


26-1-1901 - INGENIØREN

Afgravning af 'Knolden' ved Suhrs Vej på Halskov - tilbud fra Godtfredsen & Bach, Århus approberet.

A. NÆSTED, Korsør


UTM32: N 6146870 E 655815 - Ref.nr. 117.xx. 


Ejer:

1940  Fabrikant, plantageejer A. Næsted, Villa Nelltidda,

           Bragesvej 49, Korsør (tlf. 304)


Nærmere formål ukendt.

Sporvidde 620 mm?. Trækkraft ukendt.


- - - -


28-4-1940 - BERLINGSKE TIDENDE

700 meter tipvognespor, sporvidde 62 cm, ønskes solgt. Næsted, Korsør. Telf. 304, privat 431.


21-5-1940, 22-5-1940 - BERLINGSKE TIDENDE

Tipvognsspor. Ca. 1000 m 22 kg skinner, så gode som nye, sælges omgående. Ca. 2000 m 7 kg skinner ønskes til købs omgående. Næsted, Korsør. Telf. 304, privat 431.

BRDR. CHRISTIANSEN, Korsør


UTM32: N 6149600, E 664400 - Ref.nr. 117.xx.


Ejer:

1918  Brdr. Christiansen, Korsør


KTAS Telefonbog 1918 siger Assurance- og Agenturforretning.


- - - -


4-3-1918 - RINGSTED FOLKETIDENDE

Tipvogne til salg.

4 700 m/m  ¾ m³  pr. stk. 260 kr. 

4 500 m/m  ¾ m³  pr. stk. 250 kr. 

Henvendelse til Brødr. Christiansen, Korsør. Telefon 48 & 50.


5-3-1918 - NÆSTVED TIDENDE

Tipvogne til salg.

4 700 m/m ¾ m³ pr. stk. 260 kr.

3 500 m/m ¾ m³ pr. stk. 250 kr.

Henvendelse til Brdr. Christiansen, Korsør. Tlf. 48 & 350.

KÄHLER & BREUM, Korsør


UTM32: N 6149600, E 664400 - Ref.nr. 117.xx.


Ejer:

1941  Kähler & Breum, Korsør


Maskinfabrik og Kedelsmedie. Nærmere oplysninger ukendte.

Havde ca. 1970 en normalsporet kørekran.


- - - -


8-11-1941, 10-11-1941, 12-11-1941 - BERLINGSKE TIDENDE

Jernbaneskinner. 350 løbende m. 40 kg skinner ønskes. Kähler & Breum, Korsør 110.

Siden er senest rettet


16-5-2016
FORLEV TEGLVÆRK


UTM32: N 6138463, E 643284 - Ref.nr. 117.xx.


Ejer:

18??-1898  I/S Forlev Teglværk


Teglværk ved Forlev-Vemmetofte vejen ca. 700 m syd for Forlev st. (SJS/DSB) med sidespor fra denne.

Værk opført 18??, nedlagt 1898.


Smalspor?


- - - -


17-2-1898, 21-2-1898, 25-2-1898 - JYLLANDSPOSTEN

Auktion over Forlev Teglværk.

Fredag den 4. marts, form. kl. 10, lader Interessentskabet ‘Forlev Teglværk’ stille til bortsalg ved offentlig auktion det samme tilhørende ved Forlev jernbanestation beliggende teglværk, bestående af en ringovn med 14 kamre, tørrelader, kaserne, stald og hus til bestyreren, tillige med samtlige de inventarie-genstande, der have været benyttede til driften, og endelig jernbanesporet fra teglværket til stationen.  Teglværkets jordareal udgør ca. 11 tdr. land. Foruden det ler, der findes her, forefindes der i umiddelbar nærhed af teglværket rigelige mængder til teglværks-brug egnet ler, de vil kunne fås på billige vilkår, hvorom tilbud foreligger.

Auktionen holdes på teglværket. Dette forevises forinden af gårdejer Jørgen Pedersen af Vemmelev. Konditioner for salget ville fra lørdag den 19. ds. henligge til eftersyn, dels på byfogedkontoret i Korsør, dels hos førnævnte Jørgen Pedersen.

Korsør, den 15. februar 1898.

På Interessentskabets vegne: Fuldm. Lützen, Korsør.


13-5-1898, 14-5-1898, 15-5-1898 - JYLLANDSPOSTEN

Auktion. Fredag den 27. maj fm. kl. 10½ lader Interessentskabet ‘Forlev Teglværk’ på grund af teglværkets nedlægning ved offentlig auktion , som afholdes i nærheden af Forlev station, bortsælge bl. a. 12 à 1300 alen jernbaneskinner. Korsør, den 11. maj 1898. Lützen, fuldmægtig.

HANS CHRISTENSEN, Hemmeshøj


UTM32: N 613500, E 645300 - Ref.nr. 117.xx.


Ejer:

1923  Hans Christensen, Hemmeshøj pr. Forlev


Formål ukendt. Evt. roespor.


- - - -


7-12-1923 - JYLLANDSPOSTEN

Brugt tipspor ønskes til købs. Ca. 550 meter. Tilbud bedes sendt til Hans Christensen, Hemmeshøj pr. Forlev st., Sjælland.