Langeland - Skibsbroer

SYDFYNSKE ØHAV

LANGELAND - Skibsbroer (skal rettes) 

KÆDEBY BRO


UTM32: N 6079993, E 606955 - Ref.nr. 98.01.


Marts 1900 ansøger Interessentskabet 'Kjædeby Bro' ved propr. I. A. Hansen om tilladelse til anlæg af en  anløbsbro ud for Kædeby sydlige strandvej med målene: længde  54 fod, bredde 12 fod, højde over dagligvande 4½ fod, og vanddybde 6½-8 fod. Forbindelse til land skal udgøres af en 390 fod lang åben pælebro med et troljespor  og løbeplanker mellem skinnerne.

-

Derefter følgende år diverse håndskrevne meddelelser om uændrede forhold.

-

April 1940 meddeler H. Petersens enke, Kædeby Brogård til Svendborg amt, at Kædeby bro i isvinteren 1939/40 blev hævet op af grunden, så den nu er tilintetgjort.

Oktober 1941 meddeler Vandbygningsdirektoratet: 'Broen er den i VBV's skrivelse 6-3-1900 omhandlede. .... på 3 m vanddybde ligger desuden nogle tømmerrester og et troljespor på bunden. Broen er i sin tid overdraget af Interessentskabet Kædeby Bro til ejeren af Kædebybrogård, hvis enke fru Julie Petersen er nuværende ejer af gården'. (Hans Petersen er formentlig død 1929/30).

September 1942 skriver VBV i Sønderborg:

'Broejeren blev 30-10-1941 af ministeriet anmodet om at fjerne broresterne. Ved et besøg 13-8-1942 fandtes, at tømmerresterne og troljesporet var fjernet. Men ... '.

December 1945 meddeler Vandbygningsdirektoratet vedr. den fru Julie Petersen, Kædeby Brogård, Kædeby på Langeland tilhørende anlægsbro: '5. distr. har besigtiget broresterne og konstateret, at der endnu befandt sig (bl.a.) sten og 1 tipvognsskinne'.


Der er ingen oplysninger om sporvidde og materiel.


Vandbygningsdirektoratets arkiv  (SA edb-nr. 8004617641)
RUDKØBING DAMPSKIBSMOLE


UTM32: N 6089273, E 609238 - Ref.nr.


På dampskibsmolen i Rudkøbing har der eksisteret et spor med to vogne til transport af bagage og gods. Sporet blev anlagt i forbindelse med Langelandsbanens åbning og udgiften delt mellem LB og Sydfyenske D/S.


 

DOVNSKLINT LADEBROER


UTM32: N 6065316, E 608902 - Ref.nr.   


5-5-1907 ansøger gdr. Jens Olsen Henriksen af Gulstav om tilladelse til anlæg af ladebroer, dels ved kysten mellem Gulstav og Dovns Klint og dels fra kysten et stykke øst for Dovns Klint til en vanddybde af 5 meter.

Vandbygningsdirektøren meddeler 24-7-1907 til Ministeriet for offentlige Arbejder:

'Man har intet at erindre mod anlægget af de to ladebroer. Ladebroerne skal bekostes af det tyske firma Philip Holzmann & Co., Limiteret, Frankfurt a/M., til hvem retten til at tage singels på strandbredden langs matr. 20 e og 1e af Søndenbro er tilstået. Et spørgsmål er dog, om ikke dette firma så burde stå som ejer af broerne. .... '.


Ingen dimensioner er angivet og heller intet om sporbrug, men det er der næppe tvivl om, at der har været spor, hvis broerne over-hovedet blev anlagt. Det fremgår nemlig ikke af sagsmappen!


Vandbygningsdirektoratets arkiv  (SA edb-nr. 8004617671)
Siden er sidst rettet

3-3-2014