Langeland - Entreprenører

SYDFYNSKE ØHAV

LANGELAND - Entreprenørabejder

LANGELANDSBANENS ANLÆG


Langelandsbanen (LB) havde strækninger mellem Rudkøbing og Spodsbjerg hhv. Bagenkop, og anlagdes 1909-1911 af entreprenørfirmaet Fibiger og Villefrance.


Her kendes fra anlægstiden to stk. nyleverede 785 mm Hanomag-damplokomotiver nr. 5772/1909 og 5773/1909, der brugtes ved jordarbejdet, samt to tidligere DSB-lokomotiver H 39 og 42, bygget af Stephenson med nr. 1899/1868 og 1902/1868, som blev brugt til sporlægningen.


TULLEBØLLE-FRELLESVIG LANDEVEJ


Fra maj 1937 anlagdes 2 km landevej mellem Tullebølle og Frellesvig, hvorved en smal vej med en halv snes sving blev erstattet af en lige vej (nuværende Tranekærvej). Der brugtes tipvognstog og formentlig motorlok, jf. avisnotitser.

En mand fik benet i klemme mellem to tipvogne, en anden ramtes af en stensplint fra en sprængning, mens han var ved at læsse en tipvogn, og det nævnes også, at jorden en dag i august pludselig skred under toget, da mosejorden gav sig ud til siderne.

Arbejdet omfattede bl.a. afgravning af to bakker, som blev fyldt i lavereliggende (mose)huller o.l., og det angives i Langelands Social-Demokrat som udført af firmaet Møller & Jochumsen, Århus. Vi kender dog ikke andet til dette firma, og det optrådte ikke i oversigten over indkomne tilbud, hvor firmaet Hansen & Krøyer, Århus, var billigst. Hansen & Krøyer havde et Pedershaab-lokomotiv nr. 137/1934, så sandsynligvis viser billedet fra LHA Rudkøbing dette vejanlæg. Forholdene stemmer godt med en gennemskæring op ad en mindre skov.


RUDKØBING HAVN


Samtidig med anlægget af Langelandsbanen fik Fibiger & Villefrance også kontrakter på anlæg af havnespor og havneudvidelse i Rudkøbing. Arbejdet udførtes sideløbende, og materiellet brugt hertil  var det samme, som anvendtes ved baneanlægget.


Carl Nielsen, Fruens Bøge, nævner i sin entrepriseliste:

Havneanlæg, Rudkøbing 1930 samt Bolværk, Rudkøbing 1934. Disse betinger dog nødvendigvis ikke brugen af tipvognsspor.
DAGELØKKE HAVN


Tilbud antaget fra H. Melchior, Nyborg, og Carl Nielsen, Køge på molebygning og uddybning ved Dagelykke havn.


(Entreprenøren 27-3-1925)


Ingen oplysninger om brug af tipvogne
LANGØ-DÆMNINGEN


UTM32: N 6082360, E 608480 - Ref.nr. 


I Lindelse Nor på vestsiden af Langeland syd for Rudkøbing ligger flere småøer, hvoraf Langø (se nedenfor) og Lindø er forbundet med dæmninger til Langeland.


Langø købtes 1894 af arbejdsmand Marius Christensen. På grund af den besværlige sejlads bl.a. til skole besluttede han at anlægge en 300 m lang dæmning til Langeland. Dæmningen påbegyndtes januar 1911, og ved hjælp af en tipvogn på skinner og familiemedlemmer blev den færdig 11-9-1911. Øen ejes stadig af familien.

Det fremgår af kilderne, at flere godsejere udlånte spor til arbejdet.
HENNINGE NOR


UTM32: N 6085300, E 609600 - Ref.nr.


Henninge nor ligger et par km syd for Rudkøbing og angives som tørlagt 1913 ved dæmning og pumpestation. Her anvendtes tilsyneladende også tipvogne, jf. denne annonce:


Jyllandsposten  8-6-1911, 9-6-1911:

Formand. En formand, kendt med at arbejde med vogne og spor, og nogle dygtige jordarbejdere, antages straks. Entreprenør Andersen, Henninge Nor pr. Rudkøbing.


Er nævnte Andersen en lokal entreprenør?
LOKALE ENTREPRENØRER


Der foreligger intet om, at lokale entreprenører på Langeland har været i besiddelse af eller har anvendt tipvognsmateriel, men det er ret sandsynligt.
Siden er sidst rettet

12-8-2014