Ærø - Næbbet

SYDFYNSKE ØHAV

ÆRØ - Næbbet 

SKJOLDENÆS STENKOMPAGNI


UTM32: N 6092000, E 577900 - Ref.nr. 94.xx.   


I 1908 giver Vandbygningsvæsenet tilladelse til entr. Lauritz Christensen, Albertslykke, og Andreas Christensen Mortensen, Søby, til anlæg af to anlægsbroer til udskibning af skærvemateriale:


Skjoldnæs ralbro, ca. 80 m lang, samt en kanal igennem forstranden til et udgravet bassin.


Søby ralbro, ca. 350 m lang pælebro på vestkysten ud for Søby.

Der er ikke angivet noget om spor eller om begge broer blev anlagt.


Yderligere oplysninger savnes også om mere præcis beliggenhed og tidsrum for broerne.


Vandbygningsdirektoratets arkiv  (SA edb-nr. 8004617671)I bogen 'Dansk Flinteindustri' ses et billede af en spinkel udskibningsbro, med teksten 'Skjoldenæs Stenkompagni på Næbbet ca. 1900'.

Dette foto kan også findes på https://www.kulturarv.dk/mussam/  . Fototeksten ved billedet på den side oplyser: Næbbet ca. 1900. Ral- og afskibningsbro. Entr. Andreas Mortensen.NÆBBET SKIBSBROER


Omkring Søby på nordvestlige del af Ærø kendes det største antal baner på øen, alle til raltransport, men dog ikke på samme tid.

I Vandbygningsdirektoratets papirer nævnes følgende udskibningsbroer på Næbbet:


Bro 1. og 2. (Ref.nr. 94.10)

RASMUS HANSENS ANLÆGSBROER  - 700 mm sporvidde.

Ejer:1931-193. Vognmand Rasmus Hansen, Dunkær

1936-19.. Nielsen & Hansen, vognmandsforretning


1. En 64 m bro 140 m fra nordspidsen, opført 1931.

(UTM32:  N 6091941, E 578240)

2. En 64 m bro 243 m fra nordspidsen, opført 1934, ødelagt af is 1936/37. (UTM32: N 6091825, E 578198)

Formentlig begge med håndkraft ?


Ansøgning 2-10-1931 fra Rasmus Hansen, Dunkær, om tilladelse til opførerelse af anlægsbro ca. 140 m syd for Næbbet. Der regnes med ½ kbm. tipvogne med 730 mm akselafstand og 730 mm sporvidde. I en skrivelse vedr. bro nr. 2 nævnes, at første bro var 64 m lang, ca. 1,8 m bred og 3,0 m over daglig vande, og at tilladelsen var givet for 5 år.


17-3-1933 tillader Ministeriet, at broen flyttes 50 m sydpå på grund af tilsanding. 4-4-1934 viser det sig, at broen er blevet flyttet 103 m, længden er den samme, men bredden er nu 1,5 m og højden 2,0 m.

20-12-1937 skriver Rasmus Hansens sagfører, at broen er bortført af isen sidste vinter, så der nu kun resterer tipvognsskinner, som man er ved at bjærge. 7-8-1939 meddeler Ministeriet, at tilladelsen er inddraget, da broen ikke agtes genopført.

Af årlige indberetninger fremgår sporvidden som 700 mm hhv. skinner af bredde 28 tommer, mens broen antages at kunne bære ca. 3 tons. På brevpapiret stå Nielsen & Hansen, Vognmands-forretning.


Bro 3 og 4. (Ref.nr. 94.11)

P. R. PEDERSENS ANLÆGSBROER - 760, 600 mm sporvidde. 

Ejer:1936-195. Vognmand P. R. Pedersen, Søby 


3. En 12 (35) m bro 550 m fra nordspidsen, opført 1937, ude af brug før 1948. 760 mm sporvidde. (UTM32: N 6091605, E 578188)

4. En 58 m bro 400 m fra nordspidsen, opført 1947, ude af brug før 1957. 600 mm spor sporvidde. (UTM32: N 6091751, E 578188)

Formentlig begge med håndkraft ?


13-6-1936 modtager Ministeriet fra Vognmand P.R. Petersen, Søby, ansøgning om tilladelse til at bibeholde udskibningsbro ca. 550 m fra nordspidsen på Næbbet. Broen er 12 m lang, 1,4 m bred og 1.3 m over daglig vande. På broen er anbragt et 76 cm tipvognsspor. Tilladelse for 5 år gives.

11-8-1947 meddeler VBV Sønderborg, at Toldkontrollen i Søby har meddelt, at broen ikke har været brugt i adskillige år, men at der stadig er rester. Desuden meddeles, at P.R. Pedersen i maj har anlagt ny bro på stedet (4.).


Den nye bro er ca. 58 m lang, 80 cm bred og forsynet med et tipvognsspor. Broen ligger ca. 400 m syd for pynten 'Næbet'. Tilladelse til gravning er udlejet for 5 år af selskabet, der ejer grusgravene på 'Næbbet'.

25-11-1950 ansøger vognmand P. Pedersen om at bibeholde sin bro og oplyser, at broen er forlænget fra 35 til 55 m, højden er 1,4 m og bredden svarer til et 600 mm tipvognsspor.

20-3-1951 har VBV sammen med vognmanden besigtiget broen, og herfra oplyses, at broen ikke er forlænget, det ejeren mente blot, at den var længere end den tidligere bro (som dog kun var 12 m).

Desuden gives en nøjere beskrivelse: 'Broen, der udelukkende benyttes til udskibning af grus, er af yderst simpel konstruktion, idet den blot består af åg understøttende et tipvognsspor og et simpelt brodæk, men ingen skråpæle, afstivende tømmer eller rækværk. Pælene er rundtømmer af gran mellem 10 og 15 cm og er rammet ca. 75 cm i bund. Afstanden mellem pælene i åget er ca. 1 m. Det vandrette tømmer i ågene hviler ovenpå pælene og er til hver pæl befæstet med et stykke 10 mm rundjern slået ned gennem det vandrette tømmer i pælene. Afstanden mellem ågene varierer fra 1,00 til 2,50 m. Tipvognssporets sporvidde er ca. 600 mm. Skinnerne angives at være 12 kg/m. Hver skinne er pr. åg fastholdt med 2 skinnespigre. Brodækket ligger ca. 1,4 m over daglig vande. Vanddybden ved yderenden er ca. 2,00 m. Det kan oplyses, at de benyttede tipvogne, der hver rummer ca. ½ m³ grus skubbes ud på broen ved håndkraft.'

Og til slut kommenteres:

Tilladelse bør kun gives for en kortere periode, fx 5 år, forudsat broen forstærkes.

(Det skulle lige have været Arbejdstilsynet i dag.)

9-10-1957 meddeler VBV, at der endnu stadig findes rester af broen, og at disse ønsket fjernet. I august 1959 er dette dog endnu ikke sket.

Firmaet Petersen & Søn i Søby køber 1951 tipvognsdele fra Spøer. Formentlig til broen ved Næbbet.


Bro 5. (Ref.nr. 94.12)

A. GEFFKES ANLÆGSBRO - ??? mm sporvidde.

Ejer:1946-195. Sten- og Grusforretningen A. Geffke A/S, Sønderborg

195.-1957 Vognmand Rasmus Hansen, Dunkær


En 25 m bro 120 m fra nordspidsen, opført 1946, fjernet før 1957.

(UTM32: N 6091965, E 578248)

Håndkraft ?


A. Geffke oplyser 25-10-1946 i ansøgning, at broen er delvis opført og er beliggende ca. 100 m syd for Næbbets spids, at den er ca. 35 m lang, 1½ m bred med et 2½ m bredt brohoved, og at den bliver forsynet med et tipvognsspor. Tilladelse gives 21-6-1947.

Da rester af broen stadig findes og ønskes fjernet, oplyser A. Geffke i september 1957, at han for et par år siden har overdraget broen til Rasmus Hansen, Dunkær. Denne oplyser at broen forlængst er fjernet. I 1959 findes dog stadig rester af broen, som ikke er fjernet.


Vandbygningsdirektoratets arkiv  (SA edb-nr. 8004617701)

Diverse lokale aviser


Om firmaet Nielsen & Hansen :


http://www.ærø-redningskorps.dk/historieDansk Flinteksport havde også indsamling af kugleflint på Ærø, men formentlig kun i forbindelse med underleverandører, bl.a. de nævnte firmaer på Næbbet.Siden er sidst rettet

19-12-2013

06-01-2014